Augustová, Zuzana (Česká republika)

<?php echo $this->item->title; ?>

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. 

od 1. 7. 2017 – vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Tým pro výzkum moderního českého divadla

od LS 2017 – docentka na Katedře germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity Plzeň

2016 – 2017 docentka na Katedře teorie a kritiky DAMU

květen 2016 – jmenování docentkou rektorem AMU v Praze

březen 2016 – habilitovala se v oboru Teorie a kritika v habilitačním řízení DAMU Praha habilitační prací Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba a habilitační přednáškou Problematika překladu divadelních textů T. Bernharda, E. Jandla a E. Jelinek (vyšlo v přepracované podobě jako Experiment jako kritika nacismu. Poválečná rakouská experimentální dramatika. Praha: Academia – NAMU, 2020)

LS 2016 – výuka na Katedře divadelních studií MU Brno: seminář Současné německé drama a divadlo

od 1. 9. 2013 - odborná asistentka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha

ZS 2013/14   - pohostinská semestrální výuka v Institut für Slawistik Universität Wien: Das tschechische Drama im 20. Jahrhundert (České drama 20. století)

2013 – habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechische Republik, Elfriede Jelinek

Forschungszentrum, Institut für Germanistik, Universität Wien, habilitační projekt Klíčové body ve vývoji rakouské poválečné dramatiky

ZS 2012/13 – externí výuka na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity

Palackého v Olomouci: semestrální magisterská přednáška Současné tendence teorie divadla

LS  2012 – pohostinská výuka v Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft

Universität Wien: cyklus semestrálních přednášek  Kapitel aus der Geschichte des tschechischen Theaters des 20. Jahrhunderts

2012 – knihovna Ústavu germánských studií FF UK v Praze

2011 – 12 externí výuka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha

2007 – 2011 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze

2003 – 2005 vědecká pracovnice na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze

2003 – knižní vydání disertace pod názvem Thomas Bernhard v nakladatelství Větrné mlýny­

25. 9. 2002 obhajoba disertační práce (Ph. D.) Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda

1998 – 2002 prezenční doktorské studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, téma disertační práce Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda

1993 – 1994 externí výuka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU

1988 – 1993 Kabinet pro studium českého divadla v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV

1986    stipendium Českého literárního fondu: dramaturgická stáž ve Státním divadle v Brně a v HaDivadle v Brně

1982 – 1986 studium divadelní a filmové vědy na FF UK v Praze, diplomová práce Zpracování quijotovské látky na současných českých jevištích

 

Odborné zaměření

-          dějiny německojazyčného a českého divadla a dramatu, moderní německojazyčné a české drama a divadlo a literatura, překlad dramatického, prozaického a odborného textu a teorie překladu

 

Zahraniční stáže

2018 – účast na překladatelské dílně v rámci festivalu Mülheimer Theatertage

2013 – habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechien: Institut für Germanistik, Universität Wien, habilitační projekt Klíčové body ve vývoji rakouské poválečné dramatiky

srpen 2007 – Letní překladatelská akademie Berlín (Literarisches Colloqium Berlin)

duben 2007 – překladatelské stipendium Rakouské společnosti pro literaturu (ÖGL), Vídeň

1999 – dvouměsíční stipendium pro vědecké pracovníky rakouského Ministerstva pro vědu a spoje, pracoviště: Institut pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě

1991 – 1993 třísemestrální stipendium rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum: studium v Institutu pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě

1990   – měsíční stipendium Slovanského institutu v Moskvě

 

Účast na konferencích

-          květen–červen 2019 konference Regards interdisciplinaires sur l'adaptation de textes, Université du Québec, Kanada, příspěvek Překlad divadelních textů rakouských autorů 2. poloviny 20. století z němčiny do češtiny

-          červen 2018 kolokvium Text a divadlo ÚČL AV, příspěvek Teatralita textu

-          květen 2017, konference Perspektivy teatrologie, Teatrologická společnost, KTK DAMU, KDV FF UK, Národní muzeum, Kabinet pro studium českého divadla IDU, Divadelní revue, příspěvek Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi

-          červen 2015 příprava, organizace a realizace mezinárodního sympozia Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, AMU Praha.

-          květen 2014 symposium "Sinn egal. Körper zwecklos". Postdramatik - Reflexion und Revision, pořádaném Forschungsplattform Elfriede Jelinek, Universität Wien.

-          únor 2013 – konference Gender a divadlo, Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, příspěvek Feministická problematika a počínající kritika nacismu v rané tvorbě E. Jelinek

-          duben 2012 – mezinárodní teatrologické Sympozium Transteatral “Through the eyes of a stranger. Through the eyes of a neighbour“, příspěvek Claus Peyman jako intendant vídeňského Burgtheateru

-          červen 2008 – mezinárodní konference Obce spisovatelů Násilí v literatuře a společnosti (média) v Pardubicích, příspěvek Násilí v rakouské literatuře

-          prosinec 2007 – pódiová diskuse s českými germanisty (Z. Augustová, R. Malý, D. Pfeiferová) na téma Současná rakouská literatura, Rakouské kulturní fórum Praha

-          říjen 2007 – konference „Krajina bez vlastností. Literatura a střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa“, Ústav české literatury a literární vědy FF UK Praha, Rakouské kulturní fórum Praha, referát Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti (vyšlo ve sborníku z konference).

-          září 1999 – sympozium „Das Eigene und das Fremde in der kulturellen Tradition Europas“, Rakouská společnost pro literaturu a Novgorodská Státní Lingvistická Univerzita N. A. Dobroljubova, Nižní Novgorod, příspěvek Inspiration von der Philosophie und Persönlichkeit Ludwig Wittgensteins im dramatischen Werk von Thomas Bernhard, dargestellt am Beispiel des Stückes Ritter, Dene, Voss, vyšel ve sborníku z konference

-          červen 1998 – konference Thomas Bernhard v českém literárním kontextu, příspěvek Dvě knihy her Thomase Bernharda, Rakouský kulturní institut v Praze

Granty a mezinárodní spolupráce:

2018 – účast na mezinárodní videokonferenci „Satire als Bekenntnis zum Negativen aus einem moralischen Impetus“. Zu den Traditionen der Komik bei Elfriede Jelinek s rakouskou germanistkou Danielou Strigl a ruským germanistou Alexandem W. Belobratowem, v rámci projektu Forschungsplattform Elfriede Jelinek. Universität Wien. (https://fpjelinek.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_ejfz/PDF-Downloads/Augustova-Belobratow-Strigl_.pdf; dále viz Augustová, Zuzana – Strigl, Daniela – Belobratow, Alexander W.: Sprachspiel – Satire – Subversion. Zu den Traditionen der Komik bei Elfriede Jelinek. In: Janke, Pia / Schenkermayr, Christian (eds.): Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien. Wien: Praesens Verlag 2020, s. 179–188.)

2017-18 řešitelka grantu DKR AMU na přípravu a vydání habilitace Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba v koprodukci nakladatelství Academia a NAMU

2016 – spoluřešitelka projektu DKR AMU na přípravu vydání disertace J. Jiříka Divadlo a utopie: Polské divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie k vydání, hlavní řešitel Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.

2016 – spoluřešitelka projektu DKR AMU na přípravu disertace M. Schlegelové Současná britská, irská a německojazyčná dramatika na českých scénách k vydání, hlavní řešitelka Mgr. Martina Schlegelová, Ph.D.

2016 - projekt IP 2016/vnitřní soutěž DAMU (podpora pedagogické práce a inovace studijních oborů) Současné podoby politického a dokumentárního divadla

2014-2015 - grant AMU DKR Současný divadelní text mezi dramatickým a postdramatickým divadlem: formy a žánry současných divadelních textů ve vztahu k národním divadelním kulturám (spoluřešitelka); spoluautorka, editorka a redaktorka kolektivní monografie Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017.

2013-2014 - spolupráce na mezinárodním projektu „Sinn egal. Körper zwecklos". Postdramatik - Reflexion und Revision, realizovaném Forschungsplattform Elfriede Jelinek, Universität Wien.

2009 – Vídeňské lidové divadlo 18. a 19. století, výukový grant FRVŠ č. 202368 (řešitelka)

2003 – 2005 Rakouské drama 60. – 90. let 20. století, GAČR č. 408/03/1442 (FF UK, řešitelka)

2001 – Současné rakouské drama, GA UK č. 671 (FF UK, řešitelka)

Ocenění a nominace

-          nominace na Cenu Divadelních novin za publikační počin roku 2017 v oblasti divadla za knihu Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds.). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi

-          Tvůrčí ocenění za rok 2016 Obce překladatelů za překlad románu Mars Fritze Zorna (Praha: Havran, 2016)

-          Překladatelská prémie 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury za literární překlady

-          nominace na Cenu Divadelních novin za sezonu 2012/13 v kategorii Publikační počin v oblasti divadla za publikaci Arthur Schnitzler. Hry I. a Hry II. (nakladatelství Institut umění-Divadelní ústav, 2013, 2014)

-          Peter Handke. Proč kuchyň, ČRo 3 – Vltava 2017, překlad Zuzana Augustová, režie Aleš Vrzák, 3. místo na festivalu Prix Bohemia Radio 2018

-          Felizia Zeller. Rozhovory s astronauty, ČRo 3 – Vltava 2013, překlad Zuzana Augustová, režie Natália Deáková, inscenace získala 2. cenu v soutěži Prix Bohemia 2013, nominace na Prix Europe

-          Paul Plamper. Tacet – Ticho 2, ČRo 3 – Vltava, 2013, překlad Zuzana Augustová, režie Aleš Vrzák, inscenace získala 3. cenu v soutěži Prix Bohemia Radio 2014.

 

Členství v profesních organizacích

–        Interuniversitärer Forschungsverbund Elfriede Jelinek der Universität Wien und der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (mezinárodní tým Výzkumné platformy Elfriede Jelinek na Vídeňské univerzitě a Soukromé univerzitě hudby a umění města Vídně)

–        Obec překladatelů

–        Teatrologická společnost

–        Sdružení českých divadelních kritiků a České středisko Mezinárodní asociace divadelních kritiků  IATC/AICT

–        Svaz germanistů České republiky

–        členka odborné poroty při udělování Ceny Václava Königsmarka Teatrologické společnosti za rok 2009

 

Odborné aktivity

-          přednáška Mýtus romantické lásky, březen 2017, konference Láska v rámci festivalu Venušiny dny ve Švehlovce

-          přednášky v rámci přednáškového cyklu Teatrologické společnosti a na ZČU v Plzni Rakouská poválečná experimentální dramatika

-          ZS 2016 – DAMU Praha: organizace a tlumočení pohostinské blokové výuky Zur Geschichte und Theorie des postdramatischen Theaters prof. M. Meister (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft a Elfriede Jelinek-Forschungszentrum, Institut für Germanistik Universität Wien)

-          ZS 2014 – DAMU Praha: organizace a tlumočení pohostinské blokové výuky Happening, Aktionismus und Performance Art nach 1945: Entwicklungen und Tendenzen prof. B.  Marschall (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Universität Wien)

-          odborná editorská a redakční činnost:

 1. 1.      Zuzana Augustová (ed.), Lenka Jungmannová (ed.), Aleš Merenus (ed.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV, 2021, 740 s.
 2. 2.      Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017
 3. 3.      Jobertová, Daniela (ed.). V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, NAMU, Praha 2014; odborná redaktorka publikací NAMU
 4. 4.      Jiřík, Jan. Divadlo a utopie: Polské divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie
 5. 5.      Schnitzler, Arthur. Hry II, Praha, 2014.
 6. 6.      Schnitzler, Arthur. Hry I, Praha, 2013 (Nominace editorů obou svazků Z. Augustové a J. Balvína na Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin roku)
 7. 7.      Thomas Bernhard. Hry III, Praha, 2010
 8. 8.      Thomas Bernhard. Hry IV, Praha, 2010

-        spolupráce s Katedrou germanistiky FF UJEP Ústí nad Labem: konzultace, oponentury diplomových prací, překladatelský seminář

-        spolupráce s Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice: vedení disertační práce, která byla úspěšně obhájena v listopadu 2017, konference, spoluautorka odborné monografie

-        recenzní posudky pro odborné teatrologické časopisy Divadelní revue a Theatralia

-        oponentské posudky žadatelských projektů (GAČR)

-        cyklus Rakouská knihovna v přednáškách: Thomas Bernhard – politický dramatik?, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Brno, Rakouská společnost pro literaturu, prosinec 2012.

–        přednášky a prezentace knih a moderování a účast v pódiových diskusích v Goethe Institutu Praha a v Rakouském kulturním fóru Praha

–        překlady a moderace autorských čtení v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha

–        účast na projektu Českých center Noc literatury. Evropou mezi řádky

–        rozhlasové a televizní literární a kritické pořady (ČRo 3 Vltava, ČRo 6, ČT 2, RKF v Praze):

 1. autorská spolupráce na cyklu Moderní rakouské drama autorská spolupráce na cyklu Moderní rakouské drama v rámci Rakouského roku na Vltavě, Čro 3 Vltava 2017: Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Werner Schwab: Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Ernst Jandl, Werner Schwab)
 2. Vltava, Vizitka 2016: Fritz Zorn Mars
 3. Vltava: Horizonty evropského dramatu. Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi
 4. Vltava, Mozaika, únor 2011: Slavnost pro Thomase Bernharda
 5. Vltava, Vizitka 12. 3. 2019: Když život fabulujeme, tak ho zabíjíme
 6. Mozaika 23. 10. 2020: Experiment jako kritika nacismu. Od estetiky šoku Vídeňského akcionismu až k dramatice Elfriede Jelinek
 7. Vltava, Akcent 23. 10. 2020: Jak užívat jazyk pošpiněný nacistickou ideologií? A lze ho očistit? Vychází kniha o rakouském experimentálním dramatu
 8. Vltava 8. – 10. 2. 2020 Ironický, jízlivý i tragikomický. Připomínáme 90. výročí narození Thomas Bernharda ´
 9. Ernst Jandl – RakLit: Váženě? Nevážně!´s Podcast RKF;

 

 

doc. PhDr. Z. Augustová, Ph. D. – vybrané publikace 1998 - 2021


Monografie:

Zuzana Augustová (ed.), Lenka Jungmannová (ed.), Aleš Merenus (ed.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV, 2020, 740 s.

Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Praha: Academia – NAMU, 2020, ISBN 978-80-200-3155-6 (Nakladatelství Academia), ISBN 978-80-7331-518-4 (NAMU), 296 s.

Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury, Praha: Transteatral – ÚČL AV, 2018, ISBN (Transteatral) 978-80-87299-19-7, ISBN (ÚČL) 978-80-88069-77-5, 394 s.

Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017, ISBN 978-80-7331-410-1, 331 s.

Thomas Bernhard, Brno: Větrné mlýny, 2003, ISBN 80-86151-66-2, 216 s.

 

Studie:

Německy psané expresionistické drama z českých zemí. In: Zuzana Augustová (ed.), Lenka Jungmannová (ed.), Aleš Merenus (ed.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV, 2020, s. 27–41.

Teatralita textu. In: Mereneus, Aleš – Mikulová, Iva – Šotkovská, Jitka (edd.). Text a divadlo, Praha: Academia 2020, s. 139–150.

Experimentální dramatik Wolfram Höll. In: Höll, Wolfram. My jsme tři, Praha: Studio Rote/ Psí víno, 2019, s. 76–82.

Text a mlčení. In: Bernhard, Thomas. Oběd u Wittgensteinů, Praha: Národní divadlo, 2019, s. 36–47.

Veliký Mág. In: Theatralia 21, Supplementum - Moderní česká divadelní hra (1896–1989), Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1896–1918 č. 1, 2018, roč. 21, str. 39-47, ISSN: 1803-845X (print), ISSN: 2336-4548 (online).

H. C. Artmann in: Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, roč. 29, č. 2, 2018, s. 31–43.

 O novém realismu v německém divadle (Jitka Goriaux Pelechová: Divadlo Thomase Ostermeiera.), Divadelní revue, č. 2, 2017, s. 98–101.

Změna paradigmatu v německojazyčném divadle a dramatu, in: Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017, s. 11–52.

Jazykové plochy a zkraty Felicie Zeller, doslov, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 355-380.

Feministická problematika a počínající kritika nacismu v rané tvorbě Elfriede Jelinek, in: Hala, Katja; Vlčková, Olga; Šťastná, Denisa (eds.): Ženy - Divadlo - Dějiny, Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice, 2015, s. 35-43.

Smrt v přímém přenosu, předmluva, in: Jelinek, Elfriede: Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 7-13. 

Překládat Jelinek. Proměny překladu v souvislosti s proměnami autorské poetiky, in: Divadelní revue, ročník 25, č. 2, 2014, s. 157-167.

Literatura jako herectví. Divadlo básnictví Karla Krause, in: Jobertová, Daniela (ed.): V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, NAMU, Praha 2014, s. 133-149.

Poznámka překladatelky, in: Jelinek, Elfriede: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 81-83.

Ediční poznámka, in: Schnitzler, Arthur: Hry II, Divadelní ústav Praha 2014, s. 505-509, ISBN 978-80-7008-323-9.

Ediční poznámka, in: Schnitzler, Arthur: Hry I, Divadelní ústav Praha 2013, s. 595-602, ISBN 978-80-7008-323-9. (Nominace editorů obou svazků Z. Augustové a J. Balvína na Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin roku, 2. místo)

Rozhněvaný i nostalgický poutník Evropou, doslov, in: Peter Handke: Pět her, Transteatral, edice Současná dramatika. Praha 2012, s. 277-301.

Arnošt Goldflam (hry z 80. let), in: Arnošt Goldflam: Písek a jiné kousky, Větrné mlýny, Brno 2010 (ed. J. Kovalčuk), s. 473 – 496.

Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti. in: Sborník z konference Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa, Gutenberg, Praha 2010, s. 192 – 197 (ed. P. A. Bílek, T. Dimter).

Ediční poznámka, in: Thomas Bernhard: Hry III, Divadelní ústav Praha 2010, s. 299 - 302.

Ediční poznámka, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Divadelní ústav Praha 2010, s. 401 - 405.

Zmlknutí, doslov, in: Elfriede Jelinek: Sbohem, 3 malá dramata, Brkola, Praha 2008,
s. 55 - 56, (ed. M. Černá, M. Čunderle).

Násilí v rakouské literatuře (Ingeborg Bachmannová, Elfriede Jelineková, Werner Schwab), in: Agresivita a násilí v jazyce, literatuře, médiích a společnosti. Sborník referátů z konference uspořádané 28. června 2008 Obcí spisovatelů, Obec spisovatelů, Praha 2008, s. 29 – 35.

Černá pedagogika a rakouská literatura, in: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2006, s. 298 - 315, publikace je výsledkem řešení výzkumného záměru FF UK (MSMT0021620824) Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie.

Peter Turrini (erotomantik): in: programová knížka Peter Turrini: Josef a Marie, Národní divadlo, Praha 2006, s. 36 – 48.

Doslov, in: Ernst Jandl– Friederike Mayröckerová: Experimentální hry, Fra, Praha 2005, s. 183 - 190.

Tatarská pouť jako lyrický text, In: Divadelní revue, roč. XII, č. 1, Praha: Divadelní ústav,  2001, s. 27-34

Géniové a šílenci, in: Thomas Bernhard: Před penzí, Praha: Národní divadlo, 2000, s. 79-135.

Dramatický svět Thomase Bernharda, doslov, in: Thomas Bernhard: Ritter, Dene, Voss, Jednoduše komplikovaně, Alžběta II., Praha: Pallata a Divadelní ústav, 1998, s. 275-288.

Obrys jednoho života, in: Kritický sborník, roč. XVII, č. 2-3/1997-1998, s. 91-101.

Ritter, Dene, Voss aneb Jak lze dnes psát divadelní text, in: Kritický sborník, roč. XV, č. 1-2/95, s. 48-62.

 

Zahraniční a cizojazyčné publikace:

Augustová, Zuzana – Strigl, Daniela – Belobratow, Alexander W.: Sprachspiel – Satire – Subversion. Zu den Traditionen der Komik bei Elfriede Jelinek. In: Janke, Pia / Schenkermayr, Christian (eds.): Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien. Wien: Praesens Verlag 2020, s. 179–188.

Zuzana Augustová – Anne Fleig: Intertextualität und Tradition. Zum Verhältnis von Übersetzung und Interpretation. In: Janke, Pia / Kovacs, Teresa (eds.): "Postdramatik". Reflexion und Revision. (  = DISKURSE. KONTEXTE. IMPULSE. Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums 11), Wien: Praesens 2015, s. 217-225.

The Last Days of Mankind: A Decadent Show and the Aesthetics of Embarrassment, in: Czech Theatre 28, Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2012, s. 11-14.

Erfahrungen einer tschechischen Übersetzerin und Theaterwissenschaftlerin, in: Theatrale Grenzgänge. Jelineks Theatertexte in Europa, Diskurse. Kontexte. Impulse, Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums, Hrsg. von Pia Janke, Band 4, Uniwersität Wien, Praesens Verlag, Wien 2008 (ed. P. Clar, Ch. Schenkermayr),
s. 347-352.

Inspiration von der Philosophie und Persönlichkeit Ludwig Wittgensteins im dramatischen Werk  von Thomas Bernhard, dargestellt am Beispiel des Stückes Ritter, Dene, Voss,  in: Konzepte des Eigenen und des Fremden in der kulturellen Tradition Europas, DEKOM, Österreichische Bibliothek, Lingvistische Univerzität N. A. Dobroljubovs, Nischnij Novgorod, Russland 2000, s. 12-19.

 

Překlady:

Paul Kornfeld. Svedení. In: Zuzana Augustová (ed.), Lenka Jungmannová (ed.), Aleš Merenus (ed.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV, 2021, s. 67–140.

Paul Kornfeld. Oduševnělý a psychologický člověk. In: Zuzana Augustová (ed.), Lenka Jungmannová (ed.), Aleš Merenus (ed.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV, 2021, s. 589–604.

Konrad Bayer. idiot. In: Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Praha: Academia – NAMU, 2020, s. 263–272.

Oswald Wiener. PURIM. In: Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Praha: Academia – NAMU, 2020, s. 273–281.

Muschg, Thomas. Příběh jednoho rukopisu, předmluva k románu F. Zorna Mars, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, roč.31, č. 2, 2020, s. 18–28.

Bernhard, Thomas. Ritter, Dene, Voss. In: Týž. Oběd u Wittgensteina, Praha: Národní divadlo 2019, s. 86–218.

Höll, Wolfram. My jsme tři, Praha: Studio Rote/ Psí víno, 2019.

Evelyn Deutsch-Schreiner. Současné rakouské drama. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 16, 3. 10. 2019.

Karen Jürs-Munbyová. Inscenační tradice děl Elfriede Jelinek. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 16, 3. 10. 2019.

Jelinek, Elfriede. Beze světla. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 16, 3. 10. 2019.

Kathrin Röggla. Fake Reports. In: Tvar, obtýdeník živé literatury (společně s Veronikou Švecovou), č. 16, 3. 10. 2019.

Wolfram Höll. My jsme tři, Praha: Studio Rote a Psí víno, 2019.

Paul Kornfeld. Svedení. In: Augustová, Zuzana – Jungmannová, Lenka – Merenus, Aleš (edd.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia (přijato k tisku).

Paul Kornfeld. Oduševnělý a psychologický člověk. In: Augustová, Zuzana – Jungmannová, Lenka – Merenus, Aleš (edd.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia (přijato k tisku).

Thomas Köck. hrát si na ráj (západ. labutí píseň), Plav – měsíčník pro světovou literaturu, roč. 15, č. 3, 2019, s. 12–18 (společně s Kateřinou Studenou).

Wolfram Höll. My jsme tři, Plav – měsíčník pro světovou literaturu, roč. 14, č. 5, 2018, s. 31–38.

Charlotte Roos. Alergie (premiéra: scénické čtení 2. 2. 2018 Divadlo X10, režie Ewa Zembok)

Peter Handke. Pouliční divadlo a divadelní divadlo, Psí víno roč. 22, č. 79, 2017, s. 15-18.

Fritz Zorn. Mars, román, Praha: Havran, 2016.

Felicia Zeller. Pivo a ženy (premiéra: scénické čtení 19. 1. 2016 Východočeské divadlo Pardubice).

Felicia Zeller. Klub outsiderů, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 7-93 (premiéra 19. 9. 2014, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, režie Jiří Honzírek a kol.)

Felicia Zeller. Přátelé generace X, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 225-272 (premiéra 1. 11. 2014 Divadlo J. K. Tyla Plzeň, režie Natália Deáková).

Felicia Zeller. Rozhovory s astronauty, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 147-223 (scénické čtení Divadla Letí 16. 2. 2012, režie Natália Deáková, divadelní premiéra 3. 6. 2012, Divadlo Letí ve Studiu Švandova divadla, režie Natália Deáková; premiéra ČRo 3 – Vltava, režie Natália Deáková, 2. cena v soutěži Prix Bohemia, nominace na Prix Europe; 23. 1. 2015 premiéra v Národním divadle Moravskoslezském, Ostrava, režie Ondřej Elbel).

Elfriede Jelinek: Bambiland, in: Elfriede Jelinek: Bambiland/ Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 15-73 (premiéra Slovácké divadlo Uherské Hradiště 10. 4. 2010, režie Jiří Honzírek).

Elfriede Jelinek: Poutník, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 49-83.

Elfriede Jelinek: Autorská poznámka na závěr, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 85-89.

Kurt Ifkovits. „Směs sklíčenosti a obav, ale také fascinace…“ Okolnosti a důsledky pražských návštěv Huga von Hofmannsthala“, in: Helena Kokešová (ed.). Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, Praha: MÚA, 2015, s. 121-136.

Johannes Gleixner, T. G. Masaryk jako symbol vědecké estetiky v politice. Souvislost mezi modernou a politickým hnutím kolem Masaryka, tamtéž, s. 79-91.

Arthur Schnitzler: Hodiny života, Pierotovy proměny, in: Schnitzler, Arthur: Hry II, Praha: Divadelní ústav, 2014, s. 7-20, 55-74.

Arthur Schnitzler: Milkování, in: Schnitzler, Arthur: Hry I, Praha: Divadelní ústav, 2013, s. 95-148.

Elfriede Jelinek: Beze světla (Prolog?), in: To nejlepší z Berlína, premiéra 12. 9. 2013 Divadlo Letí, Studio Švandova Divadla Praha, režie Marián Amsler.

Elfriede Jelinek: Beze světla, premiéra 22. 10. 2013, Činoherní studio Ústí nad Labem, režie Veronika Musilová-Kyrianová. 

Paul Plamper: Tacet – Ticho 2, ČRo 3 – Vltava, 2013, režie Aleš Vrzák (3. cena v soutěži Prix Bohemia).

Peter Handke: Přes vesnice, Hra o ptaní aneb Cesta do Sonorní země, Proč Kuchyň? in: Peter Handke: Pět her, Praha: Transteatral, edice Současná dramatika, 2012, s. 83-238 (Překladatelská prémie 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury za literární překlady). 

Felicia Zeller: Rozhovory s astronauty, in: Disk. Časopis pro studium scénické tvorby, č. 42, prosinec 2012, AMU v Praze a Kant, s. 169-194.

Rainer Werner Fassbinder: Odpad, město a smrt, premiéra Divadlo Komedie Praha, 15. 12. 2011, režie D. D. Pařízek.

Elfriede Jelinek: Bambiland, ukázka, in: Babylon. Studentský list pro seniory, Literární a výtvarná příloha, ročník 20, č. 3 – 4, 20. 6. 2011, s. 9.

Kurt Ifkovits: Pražská sezona Paula Wesely (1926/27) v kritické reflexi Maxe Broda a Otty Picka, in: Divadelní revue, ročník 22, číslo 1, 2011, s. 25 – 36.

Thomas Bernhard: Nad vrcholky strání a výš, Claus Peymann si kupuje kalhoty a jde se mnou na oběd, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Praha: Divadelní ústav, 2010, ed. J. Balvín,
O. Černý. Z. Augustová, s. 181 – 266, 369 – 384.

Thomas Bernhard: pouštní růže, Hora, Hlavy, Vybájená, Róza, Jaro, Prezident, in: Thomas Bernhard: Hry III, Praha: Divadelní ústav, 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová,
s. 9 – 114, 199 – 297.

Pia Janke: K libretům Thomase Bernharda, in: Thomas Bernhard: Hry III, s. 303 – 304.

Alfred Pfabigan: Thomas Bernhard. Rakouský experiment, doslov, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Praha: Divadelní ústav 2010, s. 407 – 418.

Martin Prinz: Přes Alpy (Z Terstu do Monaka – pěšky mizející krajinou), ukázka z románu, in: Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, ročník 22, číslo 1, 2011, s. 99 – 106.

Paul Kornfeld: Pokušení, ukázka z dramatu, in: Babylon, Literární a výtvarná příloha, č. 15 – 16, ročník 19, 13. 12. 2010, s. 5.

Anna Katharina Hahnová: Podzimní dny, ukázka z románu, in: Revue Labyrint, č. 27 – 28, Praha 2011, s. 56 – 61.

Martin Prinz: Skvělý pár, ukázka z románu, in: Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, ročník 21, číslo 2, 2010, s. 98 – 105.

Oliver Reese: Samomluva. Koláž z deníků Josepha Goebbelse, premiéra 4. 9. 2009 Divadlo Komedie Praha, režie D. D. Pařízek.

Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama, Praha: Brkola, 2008, 160 s. (premiéra 24. 4. 2006, Divadlo Komedie Praha, režie D. Jařab, J. Nebeský a D. D. Pařízek).

Elfriede Jelinek: Mlčení, in: Elfriede Jelinek: Sbohem. 3 malá dramata, Praha: Brkola, 2008,
s. 29 – 37, (ed. M. Černá, M. Čunderle).

Ulrike Hass: V těle Chóru, doslov, in: Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama, Praha: Brkola, 2008, s. 143-159.

Martin Prinz: Lupič, román, Praha: Havran, 2008, 104 s.

Christa Wolfová: Číst a psát, in: Rukopis. Revue o psaní, č. 2, Praha 2007, s. 83 - 98.

Klaus Siblewski: Telefonické hovory s Ernstem Jandlem, in: Rukopis. Revue o psaní, č. 3, Praha 2007, s. 122-130 (premiéra v rámci inscenace Ernst Jandl: Humanisti, Divadlo Komedie Praha, premiéra 22. 1. 2007, režie J. Nebeský).

Ernst Jandl - Otvírání a zavírání úst. Čtvrtá z Frankfurtských přednášek o poetice. Humanisti, in: Svět a divadlo, ročník 18, č. 2, 2007, s. 71-81.

Ernst Jandl - Otvírání a zavírání úst. První z Frankfurtských přednášek o poetice, in: Rukopis. Revue o psaní, č. 3, Praha 2007, s. 104-121. 

Peter Turrini: Manifest rakouského kulturně-revolučního mlžení, in: programová knížka Peter Turrini: Josef a Marie, Praha: Národní divadlo, 2006, s. 56-59.

Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Pětkrát člověk muž, Ernst Jandl: prostor, parazitní hra, humanisti, in: Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Experimentální hry, Praha: Fra, 2005, 192 s. (Ernst Jandl - Humanisti, premiéra 22. 1. 2007, Divadlo Komedie Praha, režie J. Nebeský).

Marlene Streeruwitz: Tělo dílu, rakev tělu. O mediálním zacházení se spisovatelkou (Elfriede Jelinek), in: Divadelní noviny, ročník 13, č. 22, 28. 12. 2004, s. 13.

Elfriede Jelinek: Nemoc aneb Moderní ženy, in: Elfriede Jelinek: Klára S., Nemoc aneb Moderní ženy, On není jako on, Větrné mlýny, Brno 2001, s. 83-182 (1. česká premiéra divadelní hry E. Jelinek v ČR: 10. 12. 2004, Činoherní studio Ústí nad Labem, režie V. Čermáková).

Thomas Bernhard: Ritter, Dene, Voss; Jednoduše komplikovaně, Alžběta II. Praha: Pallata a Divadelní ústav, 1998.

Thomas Bernhard: Ritter, Dene, Voss, premiéra Divadlo na Zábradlí 14. a 15. 6. 1996, režie J. A. Pitínský. 

 

Články:

Zabití z lásky (Penthesilea v Berliner Ensemble), Svět a divadlo, ročník 31, č. 4, 2020, s. 49–52.

Ideály, intriky a vraždy (Carlos versus Hermann), Svět a divadlo, ročník 31, č. 2, 2020, s. 76–82.

Člověk versus stroj, Divadelní noviny, roč. 29, č. 7, 31. 3. 2020, s. 4.

Penthesilea, Divadelní noviny roč. 28, č. 22, 27. 12. 2019, s. 6.

Od Misantropa k divadelní dystopii, Literární noviny, Příloha divadlo a film, 1/2020, s. 1.  

Poutník proti proudu došel pro Nobelovu cenu, Divadelní noviny roč. 28, č. 18, 29. 10. 2019, s. 10.

Handke, Peter, iLiteratura.cz, 22. 10. 2019.

Současná německá dramatika patří i na Novou scénu (rozhovor), Plav – měsíčník pro světovou literaturu, roč. 15, č. 3, 2019, s. 5–8.

Bernhard vyztužený artistikou, Divadelní noviny, roč. 27, č. 8, 2019, s. 5.

Ostermeier opět v Praze, Literární noviny, Příloha 1/2019, divadlo a film, s. 1.  

Existenciální pocit nekonečného smutku, Divadelní noviny, roč. 27, č. 19, 13. 11. 2018, s. 6.

Vztek podle Jelinek, Divadelní noviny, roč. 27, č. 17, 17. 10. 2018, s. 7.

Nachlass – Hry bez osob, Divadelní noviny, roč. 27, č. 16, 2. 10. 2018, s. 5–6.

Hamlet a Strach, Svět a divadlo, ročník 28, č. 2, 2017, 12-22.

A pak přišla Mirna, Svět a divadlo, ročník 28, č. 1, 2017, s. 110-116.

Sebeobviňování a Staří mistři v Olomouci, Svět a divadlo, ročník 27, č. 5, 2016, s. 18-29.

Divadlo osvobozené od divadla, Svět a divadlo, ročník 26, č. 1, 2015, s. 78-85.

Stíny (Jelinek v Praze a Vídni), Svět a divadlo, ročník 25, č. 5, 2014, s. 82-92.

Krásné Zimní Kožky (Handke Jelinek Kluck), Svět a divadlo, ročník 23, č. 6, 2012, s. 76-85.

Mechanická fraška neobvyklých proporcí, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VIII, č. 26, 19. 12. 2012, s. 15.

Sedm tváří modernismu. Moderní člověk jako loutka, stroj anebo oběť, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VIII, č. 24, 21. 11. 2012, s. 15.

Bez hloubky a bez povrchu, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VIII, č. 4, 2012, s. 15.

Ztracené téma (PDFNJ 2011), Svět a divadlo, ročník 23, č. 1, 2012, s. 62-72.

Svlékání z kůže, She She Pop na PDFNJ, Literární noviny, č. 47, 24. 11. 2011, s. 18–19.

Umění – životu nebezpečné, Pražské komorní divadlo – Peter Stamm, Alexander Riemenschneider a kol.: Agnes, Divadelní noviny, ročník 20, číslo 19, 15. 11. 2011, s. 5.

V hlavní roli je dýně. Opera z vegetariánské kuchyně, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VII, č. 24, s. 15.  

Pouť ke konci. Rakušané v Divadle Komedie, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VII, č. 21, 12. 10. 2011, s. 14–15.

Vzývání, spílání, či smíření, Pražské komorní divadlo – Peter Handke: Podzemní blues, Divadelní noviny, ročník 20, číslo 17, 18. 10. 2011, s. 5.

Všední boj na život a na smrt. Nad eseji Ingeborg Bachmannové, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VII, č. 15, 2011, s. 39.

Dekadentní show i estetika trapnosti, Pražské komorní divadlo – Karl Kraus: Poslední chvíle lidstva, Divadelní noviny, ročník 20, číslo 10, 17. 5. 2011, s. 4.

Vzpomínka je všechno, co zůstane (třikrát z PDFNJ 2010), Svět a divadlo, ročník 22, č. 1, 2011, s. 29-37.

Když Nora opustila manžela. Sešup po spirále s Elfriede Jelinek, A 2 kulturní čtrnáctideník, ročník VI, č 13, 23. 6. 2010, s. 39.

Co se světem bez hodnot? Vyvrhelové Elfriede Jelinek, A 2 kulturní čtrnáctideník, ročník VI, č. 16, 4. 8. 2010, s. 39.

Politicky (ne)korektní divadlo, Svět a divadlo, ročník 21, č. 1, 2010, s. 58–65.

Třikrát z Burgtheatru (Pollesch – Bernhard – Klaus), Svět a divadlo, ročník 20, č. 4, 2009, s. 86–92.

Trojí čtení na německém festivalu, Svět a divadlo, ročník 20, č. 1, 2009, s. 56–62.

Hovořím cizími jazyky. Elfriede Jelineková má první českou monografii, A2, kulturní týdeník, č. 11, 14. 3. 2007, s. 10.

Pochopit a umět čili O překládání (protentokrát dramatických) básní III. Dvakrát EJ, Rukopis. Revue o psaní, č. 3, 2007, s. 137-143.

Ztráta a přítomnost. Rekviem za Ernsta Jandla, A 2 kulturní týdeník, č. 20, 16. 5. 2007, s. 6.

Temně lákavý svět je hodně temný, Mladá fronta Dnes, 15. 10. 2007, s. B6.

Iluze kontra realita. Festival německého divadla po dvanácté, A 2 kulturní týdeník, č. 48, 28. 11. 2007, s. 10.

Akademietheater ve znamení současné dramatiky, Svět a divadlo, ročník 18, č. 5/2007, s. 132–142.

Hra V jámě lvové banalizuje holokaust, Mladá fronta Dnes - Praha, 14. 12. 2007, s. 5.

Ernst Jandl, Salon. Literární příloha Práva, 18. 1. 2007, s. 3.

Ernst Jandl, velký rakouský „provokatér“, Mladá fronta Dnes, 20. 1. 2007, s. D/10.

Konec hry a na Balkán (Juli Zeh: Orli a andělé, Hráčský instinkt), A2 kulturní týdeník, č. 40,     4. 10. 2006, s. 31.

Divadlo krutosti, Svět a divadlo, ročník 17, č. 5, 2006, s. 78-83.

Dokonalá prázdnota moderních lidí, Nerozumní vymírají - jedna z her německého jazyka, které zobrazují vyprahlé duše dravých podnikatelů, Mladá fronta Dnes, 9. 11. 2006, s. B/6.

Jsem velký a talentovaný. Skandalózní německý režisér a herec Claus Peymann se představil v Praze, Mladá fronta Dnes, 11. 11. 2006, s. D/8.

Divadlo krvavé ukrutnosti. Skončil Pražský divadelní festival německého jazyka, A2 kulturní týdeník, č. 48, 29. 11. 2006, s. 10.

Hloubka je na povrchu, V satiře Pianistka vykresluje Jelineková mezilidské vztahy jako nelítostný boj o moc, Lidové noviny, Orientace, Nové knihy, 5. 2. 2005, s. 16.

Burgtheater: Osudové mechanismy, Divadelní noviny, č. 6, 22. 3. 2005, s. 13.

Inscenace roku dýchá odcizením, Respekt, Kultura, 25. 4.–1. 5. 2005, s. 22.

Život podle návodu na pračku, Čtyři nové hry v letošní sezóně prozradily, jak nás všechny vidí české divadlo, Respekt, Kultura, 11.–17. 7. 2005, s. 21.

Myslet znamená jít, a naopak (T. Bernard: Chůze), A 2, kulturní týdeník, č. 2, 12.10.2005, s.6.

Ženy se bouří v Komedii. Pražské divadlo uvádí feministické hry Elfriede Jelinekové a Rainera W. Fassbindera, Respekt, č. 44, 31. 10.–6. 11. 2005, s. 22.

A věděli jste, že se chci narodit? Uplynulo deset let od smrti skandálního rakouského  dramatika Wernera Schwaba, Mladá fronta Dnes, Umění a kritika, 23. 1. 2004, s. C/8.

Dva muži, jedna bytost. Bratři Rodenové na jevišti Divadla Komedie v dramatizaci Bernhardova románu, Mladá fronta Dnes, Kavárna, 19. 6. 2004, s. E–II.

Nobelova cena pro kontroverzní dámu, Hospodářské noviny, kultura, 8.–10. 10. 2004, s. 12.

Moje setkání s Elfriede Jelinekovou, Literární noviny, č. 43, 18. 10. 2004, s. 9.

Už nic nezměníme, jsme u cíle. Daniela Kolářová hraje v Pražském komorním divadle svou zřejmě životní roli, Thomas Bernhard - U cíle: Pražské komorní divadlo, Mladá fronta Dnes, Umění a kritika, 29. 10. 2004, s. C/10.

Elfriede Jelineková: Žádné pozitivní utopie, Divadelní noviny, ročník 13, č.18,2.11.2004,s.13.

Žít se musí, ale dost to bolí. Divadlo Na zábradlí našlo odvahu uvést neobyčejnou hru Ernsta Jandla Z cizoty, Mladá fronta Dnes, Umění a kritika, 5. 11. 2004, s. C/10.

Nesnesitelná melodie z Kaprunu. Čerstvá nobelistka Elfriede Jelinek spílala v Národním divadle Rakousku, Respekt, ročník XV, č. 46, 8.–14. 11. 2004, s. 21.

V této komedii trpí všichni. Bernhardův román Rozrušení líčí život jako pochmurné dějství na jevišti světa, Lidové noviny, 11. 12. 2004, Orientace, s. 16.

Průzračnost a chaos, (F. Dürrenmatt: Řek hledá Řekyni, F. Dürrenmatt: Údolí Vzhůrunohama), Literární noviny, č. 3, 13. 1. 2003, s. 8.

Claudio Magris: mýtus harmonie a Řádu (C. Magris: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře), Literární noviny, č. 5, 27. 1. 2003, s. 9.

Náměstí Hrdinů – promenáda omezenců, Skandální vídeňská hra Thomase Bernharda vyznívá v české metropoli poněkud do ztracena, Mladá fronta Dnes, 19. 4. 2003, Umění a            kritika, B/6.

Tragédi hrají komedii, Nový výbor povídek Thomase Bernharda přináší skutečné literární skvosty, (T. Bernhard: Je to komedie? Je to tragédie?), Lidové noviny, 14. 6. 2003,     Orientace, 16.

Manipulace se ženou, účtování s mužem, Co ukázaly tři inscenace Pražského divadelního festivalu německého jazyka, Mladá fronta Dnes, 28. 11. 2003, Umění a kritika, C/10.

Úděl virtuosa, (T. Bernhard: Ztroskotanec) Literární noviny, č. 28, 8. 7. 2002, s. 8.

Do důsledků! Nutno jít do důsledků! (P. Turrini: Hotovo. Konec), Mladá fronta Dnes, 14. 3. 2002, s. C/7.

Žádní Rakušané vlastně neexistují, rozhovor s dramatikem Peterem Turrinim, Mladá fronta Dnes, 3. 8. 2002. s. B/1 a 3.

Byl ve skutečnosti mnohem méně cynický než ženy, Událost z divadelní Vídně (A. Schnitzler: Anatol), Mladá fronta Dnes, 21. 9. 2002, s. B/6.

V betonu, Literární noviny, roč. XII, č. 8, 21. 2. 2001, s. 8.

Proměny dramatického světa Thomase Bernharda, Literární noviny, roč. XI, č. 37, 6. 9. 2000, s. 13.

Mytologické krajiny a rituály Petera Handkeho, Literární noviny, roč. XI, č. 10, 1. 3. 2000, s. 8.

Antiromán Milovnice, Literární noviny, roč. XI, č. 7, 9. 2. 2000, s. 10.

Lidumor aneb Má játra beze smyslu, Svět a divadlo, roč. 11, č. 1/2000, s. 88-90.

Umělec v přehánění. Kdo byl a jaký je Thomas Bernhard, Divadelní noviny,
roč. 8, č. 7/1999, s. 12.

Vyhlazení. Literární noviny, roč. X, č. 29/1999, s. 10-11.

Dokonalost a zánik (T. Bernhard – Korektura), Literární noviny, roč. X, č. 5/1999, s. 11.

Pražský divadelní festival německého jazyka, Marthalerovy jiné roviny vnímání, Divadelní noviny, roč. 7, č. 21/1998, s. 2.

Poetika hry Jednoduše komplikovaně od Thomase Bernharda, Svět a divadlo, roč. 9,
č. 3/1998, s. 188-191.

 

Rozhlas:

Vltava, Mozaika 23. 10. 2020: Experiment jako kritika nacismu. Od estetiky šoku Vídeňského

akcionismu až k dramatice Elfriede Jelinek, red. Veronika Štefanová.

Vltava, Akcent 23. 10. 2020: Jak užívat jazyk pošpiněný nacistickou ideologií? A lze ho

očistit? Vychází kniha o rakouském experimentálním dramatu, red. Petr Šrámek.

Vltava 8. – 10. 2. 2020 Ironický, jízlivý i tragikomický. Připomínáme 90. výročí narození

Thomas Bernharda, red. Veronika Štefanová.

Ernst Jandl – RakLit: Váženě? Nevážně!´s Podcast RKF, red. Dana Pfeiferová.

Vltava, Vizitka 12. 3. 2019: Když život fabulujeme, tak ho zabíjíme, red. Petr Šrámek.

Vltava, Art Café: Královna duchů kritizuje moc. Ať už tu stávající nebo tu minulou. O hře Královna duchů a o životě a díle Elfriede Jelinek, red. Ondřej Bambas, 12. 2. 2018.

Vltava: Thomas Bernhard – Prezident, překlad Zuzana Augustová, režie Petr Mančal, 2017.

Vltava: Peter Handke – Proč kuchyň? překlad Zuzana Augustová, režie Aleš Vrzák, 2017.

Autorská spolupráce na cyklu Moderní rakouské drama v rámci Rakouského roku na Vltavě, Čro 3 Vltava 2017: Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Werner Schwab, red. Eliška Závodná.

Vltava 2017: Horizonty evropského dramatu. Současný divadelní text mezi dramatickými a

postdramatickými tendencemi, red. Eliška Závodná .

Vltava, Vizitka 2016: Fritz Zorn román Mars, red. Petr Šrámek.

Vltava, Reflexe: Ženské literární hrdinky v rakouské literatuře (Bachmann, Jelinek, Bernhard), pořad k festivalu Venušiny dny 2018, red. V. Štefanová, 9. 3. 2018.

Vltava, Reflexe: Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017, red. E. Závodná, září 2017.

Vltava, Reflexe: Rozhovor o románu Mars švýcarského autora Fritze Zorna, red. E. Závodná, říjen 2017.

Vltava: Autorská spolupráce na cyklu Moderní rakouské drama: Dramatik Thomas Bernhard 1 a 2, Elfriede Jelinek, Werner Schwab, 2017, ed. E. Závodná.

Vltava: Úvod k vysílání rozhlasové hry Ernsta Jandla chroptění mony lisy, duben 2017, red. Petr Gojda.

Vltava, Mozaika: Rozhovor k vydání knihy Felicia Zeller: Pět her, ed. V. Štefanová.

Vltava – Mozaika: Rozhovor k vydání svazků Arthur Schnitzler: Hry I a Hry II, vysíláno 21. 5. 2014, red. Petr Gojda.

Vltava: Felizia Zeller: Rozhovory s astronauty, premiéra 6. 6. 2013, překlad Zuzana Augustová, režie Natália Deáková, 1. cena Prix Bohemia 2013, nominace na Prix Europe.

Vltava: Paul Plamper: Tacet – Ticho 2, 2013, překlad Zuzana Augustová, režie Aleš Vrzák, 2. cena Prix Bohemia.

Vltava, Mozaika, únor 2011: Slavnost pro Thomase Bernharda, vysíláno 14. 2. 2011, ed. Ivana Myšková

Vltava: Ernst Jandl, Friederike Mayröcker – Pětkrát člověk muž, překlad Zuzana Augustová, režie Miroslav Buriánek, vysíláno 6. 10. 2010.

Vltava, Literární čajovna: Elfriede Jelinek a Martin Prinz, 26. 5. 2009, ed. J. Rudiš

ČRo 6: Pódiová diskuse v RKF Praha na téma Současné rakouská literatura, vysíláno
10. 12. 2007, red. L. Dvořák.

ČRo 6: Nobelova cena pro Elfriede Jelinek, vysíláno 13. 10. 2004, 22.10, red. Tereza Jirásková.

 

ČT:

říjen 2019 – Nobelova cena za literaturu pro Petera Handkeho, Art zóna

červen 2011 – Thomas Bernhard: rozhovor k českému vydání knih T. Bernharda Hry III a Hry IV, ČT 2, Kultura.

květen 2009 - Knižní svět: rozhovor k českému vydání her Elfriede Jelinek: Sportštyk, Totenauberg, Sbohem.

únor 2007 - Divadlo žije: Ernst Jandl - Humanisti, rozhovor k premiéře v Divadle Komedie 22. 1. 2007, režie J. Nebeský.

 


Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše