O DILIA

Dozorčí rada Členové DILIA Informace pro členy

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura (založena r. 1949) je spolek autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu a agenturu.

DILIA vykonává kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými v návaznosti na oprávnění udělené Ministerstvem kultury ČR a v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona. Tuto činnost vykonává v oborech a oblastech vymezených rozhodnutím MK ČR o udělení výše zmíněného oprávnění, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním subjektům. V praxi tato činnost představuje např. uzavírání smluv o zastupování autorských práv při výkonu kolektivní správy; uzavírání hromadných smluv s provozovateli kabelových televizí, s televizními a rozhlasovými stanicemi, s dovozci a výrobci kopírovacích zařízení a s provozovateli kopírovacích služeb; uzavírání recipročních smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a rozúčtování odměn a náhrad nositelům autorských práv.

DILIA dále vykonává agenturní činnost při které zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů. Zaměřuje se především na oblast divadla, literatury, médií a jiných druhů užití autorských děl. Jednotlivá oddělení DILIA vyvíjejí zároveň se zmíněnou činností také řadu dalších aktivit příslušných danému oboru agenturní činnosti – od agentáže přes poskytování divadelních textů, informační a konzultační činnost až po vydávání a pronájem hudebních materiálů k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům.

DILIA je členem nevládních mezinárodních organizací CISAC, IFRRO a SAA.