Pro nakladatele

Nový autorský zákon č. 121/2000 Sb. (dále „AZ“), zavedl od 1. prosince 2000 v ustanovení § 87 právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla.

Konkrétně to znamená, že coby určitá náhrada (náhradní odměna) za zisk, který nakladateli unikne tím, že jsou jím vydané tituly konečnými uživateli kopírovány či jinak rozmnožovány, přísluší nakladateli část odměn vybraných kolektivním správcem od dovozců a výrobců přístrojů ke zhotovování tiskových rozmnoženin a od poskytovatelů rozmnožovacích služeb za úplatu. Podle AZ se jedná o právo tzv. povinně kolektivně spravované. Výkon této správy vykonává v ČR pro nakladatele DILIA.

Jinak řečeno, nakladatel nemůže toto své právo uplatnit u povinných osob, tj. již zmíněných dovozců, výrobců a poskytovatelů rozmnožovacích služeb za úplatu sám – výběr za něj ze zákona vykonává kolektivní správce, v tomto případě DILIA.

DILIA provádí výběr u zmíněných povinných osob jednak pro autory, jednak pro nakladatele, přičemž celková výše vybraných odměn se mezi tyto dvě skupiny dělí v zákonem daném poměru – 60 % pro autory, 40 % pro nakladatele. Částka připadající na nakladatele se potom rozdělí mezi ty nakladatele, kteří se u DILIA přihlásili k evidenci podle tzv. Rozúčtovacího řádu– což jsou pravidla pro rozdělení odměn schvalovaná každoročně valnou hromadou DILIA.

Způsob rozdělení odměn mezi nakladatele

V DILIA evidovaný nakladatel dostane 1 bod za každý nahlášený vydaný titul a za každé nahlášené vydávané periodikum (přičemž platí, že je to 1 bod za periodikum za rok). Dále se zohlední typ vydaného díla (literatura vědecká, odborná a učebnice mají vyšší koeficient) a doba od vydání díla.

Z celkové sumy vybraných odměn připadající na všechny nakladatele se při rozúčtování vypočte hodnota bodů připadajících na jednotlivé nakladatele. Každý evidovaný nakladatel, který řádně nahlásil svá vydaná díla, dostane částku odpovídající jeho počtu bodů.

Z toho vyplývá: hodnota bodu je proměnlivá, závisí jednak na výši vybraných odměn, jednak na výše uvedených skutečnostech podstatných pro rozúčtování odměn mezi nakladatele.

Jak se nakladatel u DILIA zaeviduje?

Stačí vyplnit a zaslat do DILIA následující dokumenty:

1. Nakladatelskou přihlášku k evidenci

2. Registrační list nakladatele

Přihláškou k evidenci se nakladatel u DILIA natrvalo zaeviduje a stačí ji tedy vyplnit a zaslat jen jednou (a to podepsanou v tištěné podobě na adresu DILIA a v elektronické podobě na e-mail příslušné zaměstnankyně uvedený níže).

Na registračním listu nakladatel nejprve ohlásí veškeré vydané tituly a periodika za 50 let zpětně k datu registrace (právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním vydaného díla trvá podle AZ 50 let od vydání díla).

Registrují se všechna nová vydání díla v tištěné podobě (reedice), naopak se neregistrují dotisky. V případě vydání díla v elektronické podobě (jedná se o text vydaný na digitálním nosiči - CD, CD-ROM, DVD, nejedná se o audioknihu, ani o e-book) je do rozúčtování zařazeno jen jedno vydání téhož díla. Registrovat lze pouze díla vydaná k obchodním účelům v ČR.

Následně na registračním listu nakladatel každý rok hlásí nově vydaná díla a zasílá jej do DILIA nejpozději k 31.12. kalendářního roku. To je jedinou podmínkou pro zařazení do rozúčtování za příslušný kalendářní rok. Odměny, které nakladateli přísluší, jsou dle Rozúčtovacího řádu DILIA rozúčtovány nejpozději do 30.6. následujícího roku.

S přihláškou a vyplněním registračního listu Vám poradí:

Eva Petrová

referentka - nakladatelé, knihovny

266 199 831
petrova@dilia.cz