„Prodej“ audiovizuálního díla

Výkon hlavního majetkového autorského práva, tj. práva dílo užít, spočívá v tom, že každý autor má právo své dílo užít (tj. zpřístupnit veřejnosti) sám nebo udělit jiné osobě oprávnění k výkonu tohoto práva – licenci. V případě audiovizuálních děl dochází k určitým specifikům při výkonu tohoto práva. Logickým zájmem každého producenta AVD je dostat se do pozice autora, tj. moci všechna díla zahrnutá v AVD sám užít nebo udělovat jiným osobám oprávnění k výkonu tohoto práva. Producent sám totiž není technicky schopen zajistit hospodářské využití díla všemi možnými způsoby užití, jelikož nevlastní promítací sály, není provozovatelem televizního vysílání atd. Zároveň je z hlediska efektivního obchodního využití audiovizuálních děl vhodné, aby koncoví uživatelé AVD (např. provozovatelé promítacích sálů, televizní stanice) nemuseli ke každému jednotlivému užití AVD znovu získávat souhlas od všech autorů děl v AVD zahrnutých.

Každé autorské dílo je ovšem výsledkem duševní tvůrčí činnosti autora a je s osobou autora spjato takovým způsobem, že autorské právo k dílu nelze „prodat“ či „převést“ na osobu producenta, autor se ho nemůže zbavit, může pouze producentovi udělit nám známou licenci – oprávnění k výkonu práva. Aby producent mohl zajiš?ovat využití audiovizuálního díla a uzavírat smlouvy s koncovými uživateli, musí navíc získat od autora oprávnění k poskytnutí podlicence nebo postoupení licence třetí osobě. Rozdíl mezi oběma instituty je především právně teoretický, zjednodušeně lze říci, že zatímco poskytnutí podlicence je vhodné použít především na případy smluv s koncovými uživateli týkajících se jednotlivých užití AVD, postoupením licence nastává změna v osobě nabyvatele licence – místo producenta tedy na základě takové smlouvy zajiš?uje užití AVD třetí osoba.   Jak již bylo řečeno, autoři AVD a děl audiovizuálně užitých by měli dbát na úpravu poskytnutí podlicence a postoupení licence ve smlouvě s producentem. Autorský zákon z roku 2000 již nezakotvuje právo na odměnu za každé užití díla (tzv. tantiémy, reprízné, apod.). V praxi to znamená, že koncoví uživatelé již nejsou povinni platit autorům odměnu za užití díla, získají-li příslušná oprávnění od producentů AVD. Chce-li mít autor spravedlivý podíl na výnosech z užití díla, musí mít příslušné autorské odměny (určené v závislosti na užití díla) dohodnuty v původní smlouvě s producentem AVD, ve které autor zpravidla poskytuje výhradní licence prakticky ke všem způsobům užití AVD. V opačném případě již nemá šanci žádné další odměny získávat. Zde se projevuje nový princip stanovený v autorském zákoně z roku 2000, který váže poskytnutí odměny nikoli na užití díla, ale na poskytnutí licence.   Odměny určené v závislosti na užití díla bývají ve smlouvách s producenty obvykle určeny jako procento z výnosů, které producent získá na základě smluv o poskytnutí podlicence či postoupení licence. Tyto odměny mohou nahradit tzv. tantiémy, resp. odměny za každé užití díla, na které byli autoři zvyklí z dob účinnosti starého zákona a na které již není právní nárok, ačkoli sám autorský zákon preferuje určení odměny v závislosti na výnosech z využití licence. Je-li producentem televizní stanice, lze samozřejmě též dohodnout odměnu za každé vysílání v programu dané televizní stanice, ovšem chce-li tato televizní stanice „prodat“ AVD, tj. poskytnout podlicenci k vysílání jiné televizní stanici, je opět vhodné dohodnout odměny v závislosti na výnosech z takového prodeje. Vzhledem k obtížnosti této problematiky a obtížnosti vyjednávání s producenty doporučuji smluvní zastupování autorů DILIA, která je jim připravena pomoci.

Další informace

  • Perex: Označení „prodej“ audiovizuálního díla se v hovorovém jazyce trochu nepřesně používá pro dva způsoby výkonu autorských práv k audiovizuálnímu dílu (dále též AVD), kterým v právu říkáme poskytnutí podlicence a postoupení licence. Každý režisér či autor některého z děl audiovizuálně užitých (tj. např. scénář, kamera, kostýmy), který uzavírá smlouvu s producentem AVD, by neměl podceňovat úpravu těchto dvou institutů ve smlouvě, neboť ta má zásadní vliv na budoucí užívání jeho díla a na případné výnosy autora z takového užívání.

  • Kategorie: Právní
Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše