Informace pro autory o programu COVID - Kultura III.

COVID –Kultura III.

Cílem výzvy Covid Kultura III. je poskytnout pro umělecké profese a podporu subjektů v kultuře formou příspěvku. Celková alokace této jednorázové podpory výzvy činní 800 milionů Kč.

Vyhlášeno Ministerstvem kultury : dne 5.2.2021

Rozhodné období  :   1. únor 2021 až 31. březen 2021

Výše jednorázové podpory pro jednotlivého žadatele :   60.000,- Kč

Podávání žádostí : 15. února 2021 (od 10.00 hod) do 15. dubna 2021 (17.00 hod.) v systému AIS MPO:  kultura.mpo.cz.

Hodnotitel a  administrátor podaných žádostí :  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. 

Žadatelé – fyzické osoby - jednorázové podpory :

 • výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih - ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.),
 • odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.

Žadatelé musí být OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost (s výjimkou nezaopatřených dětí - studentů, osob pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečujících osob včetně pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku) a zároveň se žadatelé podílejí na živé scénické, literární či výtvarné tvorbě a soustavně a dlouhodobě a současně součet jejich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 nepřesáhnul částku 418 020,- Kč, tj. příjmový limit.

 

Upozornění pro žadatele :

Místo mediánu, který byl vypočítán z prvních tří kvartálů 2020,  je třeba příjmový limit určit z čísla, které se udává vždy na začátku roku a to je průměrná měsíční mzda za rok 2020 v národním hospodářství, tj. 34.835,- Kč. Celkový příjmový limit je tak mírně navýšen. Podrobněji je stanoveno přímo ve formuláři, resp. v kalkulačce; při nejasnostech je k dispozici metodická podpora žadatelů, kterou MK ČR poskytuje (viz závěr textu).


Podmínky :

 • Žadatel musí být daňovým rezidentem České republiky; 
 • Žadatel musí být občan České republiky nebo EU/EHP nebo cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP;
 • Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
 • Žadatel musí doložit, že je výkonným umělcem či autorem, odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury;
 • Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost; 
 • Žádost musí být podána vždy jen daným žadatelem
 • U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svůj podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

Podpora formou jednorázového příspěvku se nevztahuje na tyto profese a činnosti: lektoři, umělecké vzdělávání, organizační a administrativní profese, moderátorská činnost, PR, technické zabezpečení, organizátoři eventů a společenských akcí, catering, média, architektura, grafika, oblast sportovních akcí atp. 

Další podmínky:

 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;
 • příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; 
 •  příjemce není v době podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.


Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti.

Souběh této podpory je možný s ošetřovným pro OSVČ a programem Covid – kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh této podpory není možný s programem Covid – kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize či tzv. kompenzačním bonusem dle zákona č. 461/2020 Sb.


Text kompletní výzvy naleznete v příloze článku.


Upozornění DILIA pro žadatele (autory) : o přehled veškerých příjmů z DILIA za rok 2020 mohou požádat na následujících kontaktech:

Ing. Dana Nová, tel. 266199863, mail: nova@dilia.cz

Anna Tichá, tel. 266199818, 732869931, mail: ticha@dilia.cz

Přehled použijí jako částečný podkladový materiál pro určení celkových příjmů za rok 2020 při posuzování jejich nároku na jednorázovou podporu v programu Covid Kultura III.

 

 Metodickou podporu žadatelů poskytuje Ministerstvo kultury ČR :


Podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 9 - 17 hod.):


Informační linka 1212 – obecné informace o podpůrných programech

Další informace

 • Perex: V článku naleznete souhrn informací o aktuálním programu vyhlášeném MK ČR na podporu OSVČ v oblasti kultury.
 • Kategorie: Právní