Půjčování vydaných děl v knihovnách

27.7.2020

Za půjčování děl v knihovnách náleží autorům odměna, kterou mohou získat prostřednictvím příslušného kolektivního správce.

Autorský zákon č. 121/2000 Sb. upravuje od roku 2006 v § 37 tzv. knihovní licenci, což je zákonná výjimka z  autorského práva, která opravňuje veřejné knihovny a další v zákoně uvedené instituce k půjčování vydaných děl a stanoví, že za takovéto užití náleží autorům odměna.

Právo na tuto odměnu je tzv. povinně kolektivně spravované. To znamená, že autor může toto právo realizovat jen prostřednictvím příslušného kolektivního správce. Tímto kolektivním správcem je DILIA pro literární, dramatická, hudebně dramatická, vědecká a kartografická díla a OOAS pro výtvarná díla.

DILIA uzavřela s Národní knihovnou České republiky smlouvu, která upravuje podmínky výkonu práva na půjčování děl v knihovnách a předávání statistik výpůjček.

Vybrané odměny jsou rozdělovány jedenkrát ročně podle pravidel upravených v Rozúčtovacím řádu, přičemž větší část odměn je rozúčtována kvaziadresně na základě statistik výpůjček a část neadresně, tedy všem evidovaným autorům. 


Aby autoři obdrželi svůj podíl z vybraných odměn, musí se u DILIA zaregistrovat na základě "Smlouvy o pověření výkonem kolektivní správy" nebo "Přihlášky k evidenci" a vyplnit ohlášky vydaných děl. Podobnosti k přihlášení u DILIA najdete v článku na www.dila.cz/autori