Informace pro autory o programu COVID - Kultura III.

17.2.2021

V článku naleznete souhrn informací o aktuálním programu vyhlášeném MK ČR na podporu OSVČ v oblasti kultury.

COVID –Kultura III.

Cílem výzvy Covid Kultura III. je poskytnout pro umělecké profese a podporu subjektů v kultuře formou příspěvku. Celková alokace této jednorázové podpory výzvy činní 800 milionů Kč.

Vyhlášeno Ministerstvem kultury : dne 5.2.2021

Rozhodné období  :   1. únor 2021 až 31. březen 2021

Výše jednorázové podpory pro jednotlivého žadatele :   60.000,- Kč

Podávání žádostí : 15. února 2021 (od 10.00 hod) do 15. dubna 2021 (17.00 hod.) v systému AIS MPO:  kultura.mpo.cz.

Hodnotitel a  administrátor podaných žádostí :  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. 

Žadatelé – fyzické osoby - jednorázové podpory :

 • výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih - ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.),
 • odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.

Žadatelé musí být OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost (s výjimkou nezaopatřených dětí - studentů, osob pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečujících osob včetně pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku) a zároveň se žadatelé podílejí na živé scénické, literární či výtvarné tvorbě a soustavně a dlouhodobě a současně součet jejich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 nepřesáhnul částku 418 020,- Kč, tj. příjmový limit.

 

Upozornění pro žadatele :

Místo mediánu, který byl vypočítán z prvních tří kvartálů 2020,  je třeba příjmový limit určit z čísla, které se udává vždy na začátku roku a to je průměrná měsíční mzda za rok 2020 v národním hospodářství, tj. 34.835,- Kč. Celkový příjmový limit je tak mírně navýšen. Podrobněji je stanoveno přímo ve formuláři, resp. v kalkulačce; při nejasnostech je k dispozici metodická podpora žadatelů, kterou MK ČR poskytuje (viz závěr textu).


Podmínky :

 • Žadatel musí být daňovým rezidentem České republiky; 
 • Žadatel musí být občan České republiky nebo EU/EHP nebo cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP;
 • Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
 • Žadatel musí doložit, že je výkonným umělcem či autorem, odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury;
 • Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost; 
 • Žádost musí být podána vždy jen daným žadatelem
 • U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svůj podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

Podpora formou jednorázového příspěvku se nevztahuje na tyto profese a činnosti: lektoři, umělecké vzdělávání, organizační a administrativní profese, moderátorská činnost, PR, technické zabezpečení, organizátoři eventů a společenských akcí, catering, média, architektura, grafika, oblast sportovních akcí atp. 

Další podmínky:

 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;
 • příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; 
 •  příjemce není v době podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.


Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti.

Souběh této podpory je možný s ošetřovným pro OSVČ a programem Covid – kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh této podpory není možný s programem Covid – kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize či tzv. kompenzačním bonusem dle zákona č. 461/2020 Sb.


Text kompletní výzvy naleznete v příloze článku.


Upozornění DILIA pro žadatele (autory) : o přehled veškerých příjmů z DILIA za rok 2020 mohou požádat na následujících kontaktech:

Ing. Dana Nová, tel. 266199863, mail: nova@dilia.cz

Anna Tichá, tel. 266199818, 732869931, mail: ticha@dilia.cz

Přehled použijí jako částečný podkladový materiál pro určení celkových příjmů za rok 2020 při posuzování jejich nároku na jednorázovou podporu v programu Covid Kultura III.

 

 Metodickou podporu žadatelů poskytuje Ministerstvo kultury ČR :


Podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 9 - 17 hod.):


Informační linka 1212 – obecné informace o podpůrných programech

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše