Uživatelé práv a smluvní partneři

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
UŽIVATELŮ AUTORSKÝCH PRÁV
 A SMLUVNÍCH PARTNERŮ
spolkem DILIA divadelní, literární agentura, audiovizuální agentura, z.s.

 

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů spolkem DILIA, divadelní, literární agentura, audiovizuální agentura, z.s.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů zákazníků, je:
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
se sídlem: Krátkého 143/1, Vysočany 190 00 Praha 9
zapsaném v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 7695
IČO: 65401875
(dále jen „DILIA“)

DILIA jmenovala pro zvýšení kontroly nad zpracováním osobních údajů.
pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro následující účely:

 • výkon kolektivní správy dle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona,
 • obchodní činnost,
 • plnění závazků ze smlouvy či provedení opatření ze strany DILIA před uzavřením takové smlouvy,
 • plnění povinnosti ve vztahu ke státním orgánům,
 • evidenční, statistické účely,
 • marketingové a reklamní účely,
 • pro účely ochrany oprávněných zájmů DILIA

 

Právní základ zpracování je následující:
- nezbytnost zpracování pro splnění závazku ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

na základě tohoto důvodu jsou zpracovávány například identifikační a kontaktní údaje, nebo další údaje nutné k uzavření smlouvy,

- nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti DILIA dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

pro účely kontrol ze strany státních orgánů a výkonu kolektivní správy dle autorského zákona,

- oprávněný zájem DILIA dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, když tímto zájmem je poskytnutí kvalitních služeb a zajištění kvalitních vztahů se smluvními partnery.

4. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje – titul, jméno, příjmení včetně akademických titulů, pseudonym, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jinou kontaktní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, údaje o plátcovství DPH a daňovém domicilu, vlastnoruční podpis u uzavřených smluv (v listinné nebo digitální podobě včetně metadat podpisu), informace o výkonu kolektivní správy k dílům, která uživatelé užívají - o finančním plnění ze strany uživatelů.

Dále zpracováváme údaje související s Vaší písemnou, telefonickou a elektronickou komunikaci s DILIA mezi Vámi a DILIA vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje DILIA zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz. bod 9 níže). Ochrana osobních údajů je ze strany ILIA technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou. Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely.
Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné.

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a trvání vzájemné spolupráce a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. V případě jednání o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 6 měsíců od příslušného jednání.

6. Newsletter – zasílání informací a novinek o službách a akcích DILIA

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také proto, abychom Vám mohli poskytnout informace o službách a akcích DILIA, které by Vás mohly zajímat. Pokud již jste naším smluvním partnerem a odběr novinek jste již dříve neodhlásili, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, SMS nebo dokumentů zaslaných poštou s informacemi o službách a akcích podobných těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali. Pokud ještě s námi nemáte uzavřenou smlouvu, budeme Vás elektronicky kontaktovat pouze s Vaším předchozím svolením. V případě, že o odebírání newsletteru nemáte zájem, máte právo se jednoduše odhlásit z jeho odběru. Odhlášení lze provést prostřednictvím odkazu umístěného v každém elektronicky zasílaném newsletteru nebo na elektronické adrese info@dilia.cz. Odhlášení je platné i pro další zasílané newslettery až do případné změny Vaší volby. Z odběru newsletteru se máte možnost odhlásit i před obdržením prvního newsletteru, a to kdykoliv poté, co spolu vstoupíme do smluvního vztahu. Z odběru newsletteru se máte možnost odhlásit i před obdržením prvního newsletteru, a to kdykoliv poté, co spolu vstoupíme do smluvního vztahu odesláním emailu na info@dilia.cz.

7. Jak chráníme Vaše osobní údaje? 

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

8. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo DILIA s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas;
 • pro nás třetí osoby v souladu s našimi pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) zajišťují technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat, a osoby zajišťující pro správce účetní a daňové služby či právní poradenství;
 • plníme povinnosti vyplývajících z právních předpisů, kdy předáváme údaje orgánům finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy nám tak ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na adresu sídla DILIA nebo na emailovou adresu pověřence osobních údajů DILIA: gdpr@dilia.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše