Nadační fond obce spisovatelů

26.11.2022

Nadační fond obce spisovatelů vyhlašuje dvakrát do roka grantové řízení na podporu vydávání uměleckých a nekomerčních novinek původní české literatury, literární vědy a kritiky a překladů vynikajících děl literatur jiných formou poskytování finančního příspěvku nakladatelům nebo ve formě bezúročných půjček. V období let 1991-2001 Nadační fond rozdělil celkem 3,5 mil. Kč.

a) název: Nadační fond Obce spisovatelů
sídlo: Železná 18, 110 00 Praha 1 (změna z původního sídla Národní 11, Praha 1, byla zaregistrována Obvodním úřadem v Praze 1 dne 27. 3. 1995)
IČO: 45772088

b) název, sídlo a IČO zřizovatele:
Obec spisovatelů, Železná 18, 110 00 Praha 1, IČO: 164291

c) účel nadačního fondu: podpora vydávání uměleckých a nekomerčních novinek původní české literatury, literární vědy a kritiky a překladů vynikajících děl literatur jiných formou poskytování finančního příspěvku nakladatelům: na vydání umělecky hodnotných rukopisů, které nakladatelství přijalo, není však s to je vydat bez velké finanční ztráty ve formě bezúročných půjček usnadňujících vydání knih, u nichž je nejisté, zda výtěžek z jejich prodeje stačí pokrýt s tím spojené náklady, a nakladateli schází dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohl toto riziko podstoupit (viz Statut Nadačního fondu Obce spisovatelů, čl. I a III) Správní rada rozhoduje o přidělování dotací na výše charakterizované projekty dvakrát do roka. Termín odevzdání žádostí je vždy 15. 3. a 15. 9. Žádosti může podávat pouze nakladatel, nikoli autor; je nutné je podávat na patřičném formuláři (je na této webové stránce k dispozici ke stažení) a k tomuto formuláři se musí přiložit i krátký posudek textu, který chce nakladatel publikovat; ten nesmí být napsán samotným autorem či nakladatelem. Vyplněný formulář a posudek je možné poslat jako attachment i e-mailem na uvedenou adresu předsedy správní rady. Správní rada projednává žádosti na pravidelných zasedáních počátkem dubna a října a o rozhodnutí bude nakladatel informován písemně.

Složení správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů
PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (předseda), e-mail: Petr.Bilek@ff.cuni.cz
PhDr. Vladimír Hulpach