Nová hromadná smlouva s Českým rozhlasem

4.2.2016
Nová hromadná smlouva s Českým rozhlasem

DILIA ke konci minulého roku uzavřela novou hromadnou smlouvu s Českým rozhlasem (dále „ČRo“), kterou se licencuje užití slovesných děl ve vysílání stanic ČRo, a to s účinností od 1. 1. 2016.


Nejedná se o „novou“ smlouvu v tom smyslu, že by přinášela zcela nové licenční podmínky. Při uzavření této nové smlouvy šlo spíše o adaptaci podmínek na aktuální situaci (původní smlouva byla z roku 2004 a byla již čtyřikrát dodatkována).

 

Jaké jsou tedy nejvýznamnější dopady nové hromadné smlouvy DILIA-ČRo na autory?

 

Základní změny jsou tři:

1. navýšení původních sazeb o 21 %

2. úprava licencování prvního vysílání rozhlasem nově vytvářených úprav či adaptací

     původních děl

3. licencování digitální stanice Rádio Retro

 

Před tím než podrobněji okomentujeme tyto novinky, zde je krátké shrnutí toho, jak licencování vysílání podle hromadné smlouvy fungovalo a dále funguje.

 

DILIA hromadnou smlouvou vůči ČRo licencuje především tzv. reprízy – tj. vysílání již v minulosti vytvořených a vysílaných slovesných děl nebo jejich částí.

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je první vysílání tzv. „hladké četby“, tedy rozhlasové četby děl vydaných knižně, která jsou rozhlasem vysílána bez jejich změny.

Sazebník je stanoven minutovou sazbou za různé autorské role (jako například „autor dramatizace“, „autor literární předlohy“, „překladatel“), v základním dělení původní tvorba/ překlady. Výše odměny je různá i podle toho, zda jde o první vysílání v daném roce nebo o další vysílání. V hromadné smlouvě je dále zakotvena bezplatná repríza do 48hodin od předchozího úplatného odvysílání.

ČRo posílá jednou měsíčně DILIA seznam všech odvysílaných děl a po vyúčtování odměn dochází k jejich adresné výplatě autorům.

Hromadnou smlouvou je odlicencováno vysílání na všech stanicích ČRo.

 

Zvláštní režim má dosud pouze internetové vysílání dětské stanice ČRo „Rádio Junior“ a jeho digitální vysílání, shodně bude nově licencována nepravidelně vysílající digitální stanice Rádio Retro (v podrobnostech viz níže). I zde je sazebník stanoven minutovou sazbou, obdobně jako u standardního vysílání, výše sazeb je však ponížena na 25 % aktuálních sazeb, s ohledem na výrazně nižší posluchačský zásah obou stanic.

 

DILIA uvedeným způsobem v souladu s § 101 odst. 9 autorského zákona (zákon č. 121/200 Sb.) licencuje vysílání za autory zastupované, tj. autory, kteří mají s DILIA uzavřenou smlouvu o dobrovolné kolektivní správě, tak za autory nezastupované. Nezastupovaní autoři mohou účinky hromadné smlouvy vyloučit.

 

Vedle vysílání DILIA v případě Českého rozhlasu licencuje užití slovesných děl ve webovém archivu ČRo, tedy jejich užití formou streamu.

I zde je výše odměny stanovena minutovou sazbou, a to za týden zveřejnění díla na internetu (7 po sobě jdoucích dní). A také zde dochází k vyúčtování odměn na základě hlášení ČRo o dílech užitých na webu ČRo a k jejich adresné výplatě.

Tato smlouva platí dále v nezměněné podobě.

 

Nyní tedy podrobněji ke změnám, které přináší nová hromadná smlouva.

 

1. navýšení původních sazeb o 21 %

Sazby jsou strukturovány podle autorských rolí (jako např. „autor dramatizace“, „autor literární předlohy“, „překladatel“) a v základní sazbě činí:

 

Nové sazby v Kč/min (původní sazby)

 

1. vysílání v kal. roce

2. a další vysílání v kal. roce

Původní tvorba

71,- (58,-)

63,- (52,-)

Překlad

49,- (40,-)

40,- (35,-)

 

2. úprava licencování prvního vysílání rozhlasem nově vytvářených úprav či adaptací původních děl

Hromadná smlouva přesněji definuje tzv. „hladkou četbu“ původních děl v souvislosti s jejich prvním vysíláním. Stručně řečeno pod licencování v režimu hromadné smlouvy lze podřadit první vysílání pouze takových děl, která již byla zveřejněna (typicky vydána knižně), pokud jsou vysílána bez jakýchkoli úprav či změn (vč. pouhého krácení). V ostatních případech musí ČRo k prvnímu vysílání díla, které má záměr uvádět v krácené verzi či rozhlasové úpravě vždy žádat o licenci k tomuto záměru. Totéž již samozřejmě platí pro dramatizace původních děl.

 

3. licencování digitální stanice Rádio Retro

DILIA nově licencuje nepravidelně vysílající stanici Rádio Retro, kterou ČRo provozuje občasně a pouze digitálně. Jak již je uvedeno výše, u této stanice jsou z důvodu výrazně nižšího posluchačského zásahu aplikovány nižší sazby, ve výši 25 % běžných sazeb, tedy stejné jako byly v minulosti sjednány u Rádia Junior.

 

Co pro autory uzavření nové hromadné smlouvy DILIA-ČRo znamená? Aneb je třeba, aby autoři něco konali?

Co se týká „repríz“, resp. „hladké četby“ knižně vydaných děl, nastane pro autory režim nové hromadné smlouvy automaticky. Projeví se na vyúčtování děl vysílaných od 1. 1. 2016 dále.

Pokud tedy budou vaše díla v tomto roce vysílána, měly by se změny pozitivně projevit na výši odměny.

 

U autorů, jejichž literární předlohy se po novém roce ČRo chystá vysílat poprvé, by režim nové smlouvy měl znamenat, že je bude vždy před zařazením rozhlasové úpravy či dramatizace jejich díla do vysílání rozhlas, případně DILIA, kontaktovat a bude žádat o licenci na úpravu pro účely rozhlasového vysílání.

 

Pokud máte k tématu užití vašich děl rozhlasem nebo k nové hromadné smlouvě jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na kolegyni Lenku Kubšovou, kubsova@dilia.cz, 266 199 864.