Přenos vysílání

Kdo je provozovatelem přenosu vysílání

Provozovatelem přenosu vysílání se rozumí osoba, která poskytuje služby přenosu televizního nebo rozhlasového vysílání bezdrátově nebo po drátě ve smyslu § 22 autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb.). 

Jedná se tedy převážně o osoby, které získaly oprávnění k přenosu vysílání od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

V praxi se jedná zejména o:

  • provozovatele kabelových televizí;
  • provozovatele IPTV;
  • provozovatele satelitního přenosu.

Upozornění: Provozovatelem přenosu je i subjekt, který užívá dílo přenosem bez uděleného oprávnění od RRTV. Vždy je nutno získat oprávnění k užití děl!

Jak získat oprávnění k užití děl

DILIA uzavírá s provozovateli přenosu vysílání hromadnou smlouvu dle § 98 a násl. autorského zákona, kterou provozovateli poskytuje oprávnění k užití autorských děl a to za úhradu autorské odměny ze strany provozovatele.

DILIA zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických, pantomimických a audiovizuálních, v daném případě se jedná zejména o režiséry, scénáristy audiovizuálních děl a autory jejich českého znění. Na základě hromadné smlouvy tedy získá provozovatel oprávnění k užití autorských děl v rozsahu, v němž DILIA vykonává kolektivní správu v této oblasti.

Výše autorské odměny a jak ji zaplatit

Výše autorské odměny je závislá na počtu přípojek/resp. připojení, na jejichž užití se provozovatel přenosu dohodl s koncovými zákazníky. Autorská odměna za příslušné období se platí na účet DILIA na základě daňového dokladu, který DILIA vystaví podle hlášení provozovatele, a to ve lhůtě jeho splatnosti. Sazba odměny je stanovena bez DPH v aktuálním sazebníku. Hlášení a fakturace budou probíhat čtvrtletně.

Formulář smlouvy naleznete zde.

Hlášení stahujte zde.

S uzavřením smlouvy a dalšími dotazy Vám ráda pomůže:

Lenka Junová

referentka - dovozci, přenos vysílání

266 199 873
junova@dilia.cz