Rozmnožovací služby

Poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu (dále jen „poskytovatel“) je podle § 25 odst. 2 písm. e) autorského zákona osobou povinnou platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

DILIA je kolektivním správcem oprávněným k výběru této odměny pro všechny nositele práv, jimž předmětné právo ze zákona náleží, a to na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 7641/2005 a č.j. 380/2001.

Kdo je poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu

Poskytovatelem je podle autorského zákona každý subjekt, který za úplatu zhotovuje tiskové rozmnoženiny na papír nebo podobný podklad, a to:

  • zhotoví-li tiskovou rozmnoženinu na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby; 
  • zhotoví-li tiskovou rozmnoženinu na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby.  

Úplatné zhotovování tiskových rozmnoženin je v souladu s autorským zákonem pouze za podmínky, že poskytovatel řádně a včas platí odměnu dle § 25 autorského zákona.

Výše uvedené platí i pro případ, že poskytovatel umístí ve svých prostorách přístroj, který zhotovení tiskové rozmnoženiny za úplatu umožňuje.

Upozornění: Poskytovatel není oprávněn zhotovit tiskovou rozmnoženinu notového záznamu díla hudebního nebo hudebně dramatického (opera, muzikál apod.)!

Jak se stanoví výše odměny

Vzhledem k praktické nemožnosti poskytovatele kontrolovat a posuzovat, zda je zhotovovaná tisková rozmnoženina rozmnoženinou autorského díla či nikoliv, zakotvuje § 25 odst. 5 autorského zákona v souvislosti s čl. 7 jeho přílohy paušálně pravděpodobný počet rozmnoženin autorských děl, a to v závislosti na prostorách, kde poskytovatel provozuje svoji činnost.

Typy provozoven:

A. provozovny v prostorách knihoven, muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení, 
B. ostatní provozovny – provozovny v prostorách archivů, státních úřadů, úřadů územních samosprávných celků a v prostorách jiných poskytovatelů rozmnožovacích služeb.

Určení pravděpodobného počtu rozmnoženin autorských děl

Výše odměny se vypočítá v závislosti na druhu prostor, ve kterých poskytovatel svoji činnost provozuje:

  • ze 70 % (typ provozovny A),
  • z 20 % (typ provozovny B)

všech úplatně zhotovených rozmnoženin za rozhodné období.
Způsob výpočtu náhradní odměny vychází z § 25 odst. 5 autorského zákona a bodů 6 a 7 Sazebníku odměn, který je jeho přílohou. Je postaven na povinnosti poskytovatele předkládat kolektivnímu správci informace o počtu všech tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatu.

Pro poskytovatele to znamená závazek důsledné evidence tiskových rozmnoženin. Podle smlouvy s DILIA je poskytovatel povinen hlásit počet všech černobílých a barevných tiskových rozmnoženin zhotovených za úplatu pouze jedenkrát ročně, a to do 31. 1. následujícího roku za uplynulý kalendářní rok.

V případě, že zhotovujete tiskové rozmnoženiny licencovaných děl, pronajímáte přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin nebo poskytujete potisk obalu zboží, kontaktujte prosím níže uvedenou pracovnici DILIA.

Sazby odměn:

  • 0,20 Kč za stránku u černobílé tiskové rozmnoženiny,
  • 0,40 Kč za stránku u barevné tiskové rozmnoženiny.

Jak postupovat při plnění této zákonné povinnosti?

DILIA připravila uživatelsky snadný způsob uzavření smlouvy i způsobu hlášení. Smlouvu je možné snadno uzavřít prostřednictvím webového formuláře a stejně tak je možné vyplnit každoroční hlášení o počtu zhotovených rozmnoženin.

Pokud jste poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu a doposud nemáte s DILIA smlouvu, je potřeba se zaregistrovat.

REGISTRACE

Pokud jste již registrováni, můžete uzavřít smlouvu po přihlášení na Portál DILIA.

Portál DILIA

POZOR! Hlášení je možné podávat až v okamžiku, kdy máte s DILIA uzavřenou smlouvu! Po uzavření smlouvy můžete vyplnit hlášení zde. S uzavřením smlouvy a vyplněním hlášení Vám pomůže a případné dotazy ráda zodpoví:

Lenka Kubšová

referentka - rozmnožovací služby, rozhlas

266 199 864
kubsova@dilia.cz