HRA LIDOVÁ

Hana Otčenášková - Burešová

Žánr: montáž z lidových her vánočních a pašijových
Obsazení: 12 mužů, 7 žen (lze více i méně, dle potřeb souboru)

   Hra lidová vznikla v roce 1983 jako absolventská inscenace Hany Burešové v Disku. Je montáží českých lidových her, pojednávajících o narození a smrti Ježíše Krista. Autorka do hry vkomponovala i některé vánoční koledy a rovněž říkadla, které jsou svázány se zvykoslovnými jarními obřady – např. vynášení smrtky, které se stalo leitmotivem hry. Prolog a epilog tvoří známé hádání tří králů s pastýři z Rakovnické hry vánoční, hlavní dějová linie pojednává závěrečné dny života Ježíše od vstupu do Jeruzaléma přes kázání na hoře, obrácení  hříšné Majdaleny, zradu Jidášovu, zatčení Ježíše v zahradě getsemanské a výslechy u Kaifáše a Piláta až k ukřižování na Golgotě. Vánoční výjevy se vynořují jako reminiscence idylické, hravé i dramatické - počínají strastiplným hledáním noclehu Josefa s Marií v Betlémě a narozením Ježíška v jeskyni, přes zvěstování pastýřům, putování tří králů za hvězdou, Herodesovo vraždění neviňátek až k útěku svaté rodiny do Egypta. Hlavní postavou je samozřejmě Ježíš, ale jeho představitel (stejně jako ostatní herci) zde má hrát ještě i druhou „vánoční“ roli  (konkrétně pastýře), čímž je významově posíleno antiiluzivní pojetí hry v duchu lidového divadla. Jen představitelé  rolí Čerta a Anděla jsou (v těchto jediných rolích) stále přítomni na scéně, vstupují do hry, komunikují s diváky a děj komentují po vzoru opovědníků lidového divadla.

   Úsporná veršovaná hra ve staré lidové češtině, oproštěné od nesrozumitelných tvarů a nářečních dialektů, zachovává charakter obřadního divadla a starodávného mystéria a prostřednictvím archetypálního příběhu, dramatických charakterů i situací divákům zprostředkovává katarzi a zároveň před ně klade věčné otázky. 

  Text v elektronické podobě k dispozici v DILIA.