Sociální fond DILIA - podmínky čerpání

15.6.2021
Sociální fond DILIA - podmínky čerpání

Valná hromada DILIA schválila na návrh dozorčí rady vytvoření Sociálního fondu DILIA, který má sloužit coby podpora pro autory v tíživých životních situacích, v nemoci či ve stáří.


Jak je to obvyklé, Sociální fond DILIA je vytvářen z tzv. neadresných zdrojů odměn (typicky to jsou kupříkladu odměny vybírané od dovozců nenahraných nosičů a přístrojů umožňujících vytváření rozmnoženin děl či odměny od kabelových operátorů), a to tak, že se určité procento či částka z těchto odměn před jejich rozdělením nositelům práv podle pravidel rozúčtovacího řádu oddělí do sociálního fondu. Jak již napovídá sám název tohoto fondu a jak je již uvedeno výše, prostředky takto získané se pak používají k sociálním účelům – zpravidla coby podpora pro autory v tíživých životních situacích, v nemoci či ve stáří, a to podle valnou hromadou DILIA schálených pravidel. 

Základní pravidla pro tvorbu prostředků Sociálního fondu DILIA a jejich čerpání jsou jednoduchá:

  • fond je tvořen každoročně z příjmů kolektivní správy z neadresných zdrojů, a to v maximální výši jeden milion Kč, resp. 1 % těchto příjmů;
  • výši fondu, resp. ročního příspěvku do něj každoročně schvaluje valná hromada;
  • účelem sociálního fondu je poskytování sociální podpory autorům v tíživých životních situacích, přičemž podpora je cílena pro autory činné, kteří mají evidována svá díla v evidenci kolektivní správy a mají s DILIA uzavřenu smlouvu o zastupování;
  • podpora je poskytována na základě žádosti autora dozorčí radě DILIA, která rozhoduje o jejím udělení a výši podpory, přičemž dozorčí rada může o podpoře rozhodnout i na základě vlastního uvážení (bez žádosti).

Plné znění pravidel Sociálního fondu DILIA naleznete zde.