Z programu COVID – Kultura 2 mohou autoři získat dotaci od státu

4.11.2020
Z programu COVID – Kultura 2 mohou autoři získat dotaci od státu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve spolupráci s Ministerstvem kultury 2. výzvu v rámci Programu na podporu kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Finanční podpora bude poskytnuta formou jednorázového příspěvku ve výši 60 tisíc Kč. Mohou o ni nově žádat autoři, výkonní umělci a OSVČ působící v oblasti kultury (odborné umělecko-technické profese), které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády souvisejícími s epidemií koronaviru výrazně limitovány ve své činnosti, nebo nemohly své kulturní aktivity vykonávat z důvodu zrušených či přesunutých akcí.


Podmínky pro získání jednorázové dotace

 • Žadatel/ka (OSVČ) musí mít činnost v oblasti kultury jako hlavní činnost.
 • Žadatel/ka musí být občan/ka České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
 • Žadatel/ka je daňovým rezidentem České republiky.
 • Žadatel/ka musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád). Prokazuje se čestným prohlášením.
 • Žadatel/ka nesmí pobírat starobní důchod či rodičovský příspěvek (tj. vykázaná činnost nesmí být jako vedlejší zdroj příjmů).
 • Žadatel/ka nesmí být v době realizace projektu, na který je mu příspěvek poskytován, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice včetně prezenčního doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice.
 • Žadatel/ka nesmí mít ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Žadatel/ka musí doložit, že je umělcem / odbornou technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance.
 • Žadatel/ka nesmí být zaměstnán/a na hlavní pracovní poměr, kdy OSVČ vykonává pouze jako vedlejší činnost.
 • Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na základě rozhodnutí.

Dále je vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti a s jinými formami přímé podpory (Antivirus, kompenzační bonus). Nemůžete tedy současně žádat o podporu COVID-Kultura a o kompenzační bonus!

Kdy a kde se žádosti podávají?

Žádost lze podat od 23. října 2020 od 9:00 hodin do 24. listopadu 2020 do 18:00 hodin prostřednictvím portálu AIS MPO.

Jak žádost podat?

Žádost se podává online přes AIS MPO. Vstup do dotačního informačního systému bude umožněn pouze prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci tzv. „eIdentita“.

Pro úspěšné podání žádosti je potřeba splnit 3 kroky:

 1. krok – založení a aktivace identity na portálu eIdentita.cz
 2. krok – registrace žadatele do AIS MPO, přihlášení
 3. krok – založení, vyplnění a podání žádosti

K úspěšné registraci a podání žádosti pomohou instruktážní videa, která najdete zde.

Žadatel/ka doplní identifikační a kontaktní údaje, informace o své kulturní činnosti a projektech:

 • přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti – „umělecké CV“ (je vhodné připojit odborné doporučení, portfolia, odkazy na webové stránky atd.),
 • zpráva o projektu a průběžném plnění (například synopsi nebo ukázku textu divadelní hry), informace o již vykonané autorské činnosti na projektu, zacílení a uplatnění nového díla.
 • k žádosti je třeba dále doložit dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury

Nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID - Kultura (2. výzva) naleznete také na webu Ministerstva kultury zde.