Veřejná čtení (informace pro knihovny)

12.9.2018
Veřejná čtení (informace pro knihovny)

DILIA a Národní knihovna ČR uzavřely hromadnou smlouvu na veřejná čtení.


Výhodou této smlouvy je, že jednotlivým knihovnám systému knihoven k získání licence pro veřejná čtení děl stačí jeho řádné ohlášení prostřednictvím formuláře přístupného na stránkách Národní knihovny.

 
Předmětem hlášení jsou všechna čtení pořádaná pro veřejnost, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Tzn. pokud bude knihovna pořádat veřejné čtení, při kterém bude např. vybíráno vstupné nebo bude přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu dosaženo jinak, musí si sjednat licenci na toto čtení přímo s autorem nebo jiným nositelem práv k příslušnému dílu.
 
Za veřejné čtení v knihovně není považováno:
  • Čtení, které se uskuteční v rámci spolupráce se školami jako součást vyučování ve smyslu § 31, odst. 1 písm. c) autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., dále jen AZ), tj. užití díla „při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu".
  • Čtení pro zdravotně postižené podle ustanovení § 38 odst. 1 a 2 AZ
Údaje o těchto akcích tedy nejsou předmětem hlášení.
 
 
Jak ohlásit veřejné čtení?
 
Hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění.
Pro vyplnění elektronického formuláře „Hlášení o veřejném čtení v knihovně“ na stránkách NK klikněte zde.
 
Odkaz na tiskovou verzi tohoto formuláře naleznete níže v tomto článku.
 
Žádáme Vás, abyste dbali na důsledné vyplnění všech údajů. Je to nutné k řádnému získání licence a následnému vyplacení autorských odměn. Do formuláře uvádějte údaje o všech veřejně čtených dílech a jejich autorech, třídění na díla volná či chráněná provede DILIA.
 
Pokud zašlete hlášení o veřejném čtení prostřednictvím elektronického formuláře, nemusíte je již zasílat poštou!
 
 
Jakým způsobem má knihovna postupovat, pokud autor účinky kolektivní smlouvy vyloučí?
 
Upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 101 odst. 9 AZ mohou autoři udělení licence k veřejnému čtení vůči DILIA a Národní knihovně vyloučit. Pokud nositel práv dílo nebo díla z hromadné smlouvy vyloučí, knihovny je nemohou bez jeho souhlasu užít. Tohoto institutu dosud nikdo nevyužil, jakmile se tak stane, bude na tomto místě k dispozici seznam autorů.
 
Nositel práv při vyloučení specifikuje jeho rozsah:
  • věcný - na určité dílo, více děl, pro všechna díla
  • časový – pro jedno konkrétní čtení, na dobu určitou, na dobu neurčitou
Nositel práv tak může učinit zasláním podepsaného formuláře poštou na adresu DILIA nebo knihovny.
 
Zastupované knihovny jsou povinny DILIA informovat o autorech a jiných nositelích majetkových práv, kteří vyloučili účinky této smlouvy. Pokud tedy knihovna obdrží od nositele práv podepsaný formulář vyloučení, je povinna jej neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů od doručení, zaslat do DILIA.
 

Více informací Vám poskytne a Vaše případné dotazy zodpoví:

 

Eva Petrová

referentka - nakladatelé, knihovny

266 199 831
petrova@dilia.cz