Elektronické dodávání dokumentů (EDD)

13.9.2018
Elektronické dodávání dokumentů (EDD)

DILIA a Národní knihovna ČR (NK) uzavřely kolektivní smlouvu na tzv. elektronické dodávání dokumentů (EDD). Na základě této smlouvy DILIA poskytuje knihovnám zastupovaným NK licenci k tzv. elektronickému sdělování děl.


Co se rozumí pojmy elektronické sdělování děl a elektronické dodávání dokumentů?
 

„Elektronickým sdělováním“ se rozumí zpřístupňování díla, zahrnující i zhotovení rozmnoženiny zveřejněného díla, Zastupovanou knihovnou nebo Společenstvím knihoven Koncovým uživatelům, tj. jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání pro účely výzkumu a soukromého studia ve smyslu § 18 odst. 2 a § 101 odst. 9 písm. f) AZ, tj. zejména prostřednictvím internetu.

 

„Elektronické dodávání dokumentů“ je služba knihoven, která umožňuje Koncovému uživateli získat požadovaný dokument na požádání elektronickou cestou. Díla jsou uchovávána v knihovnách v tradiční (zpravidla tištěné) formě. Jejich mezitímní rozmnoženina v elektronické podobě bude zhotovována Zastupovanou knihovnou pouze pro účely doručení Koncovému uživateli s využitím internetu. Na základě Zastupovanou knihovnou poskytnuté elektronické rozmnoženiny si Koncový uživatel zhotoví finální uživatelskou rozmnoženinu, a to dle jeho volby v elektronické podobě ve formátu netextového souboru nebo v tištěné podobě. Elektronická mezitímní rozmnoženina na zabezpečeném serveru knihovny bude po zpřístupnění (doručení) Koncovému uživateli zničena, Zastupovaná knihovna ji nebude a nesmí používat k jinému účelu než k doručení díla danému jednotlivému Koncovému uživateli, a to výhradně pro účely výzkumu a soukromého studia Koncového uživatele za níže uvedených podmínek.

 
 
Na koho se kolektivní smlouva mezi DILIA a NK vztahuje?
 

„Zastupovanou knihovnou“ se rozumí knihovna ve smyslu § 2 písm. a) Knihovního zákona, která je zastoupena vůči DILIA Národní knihovnou. Zastupovaná knihovna vykonává oprávnění podle kolektivní smlouvy buď samostatně vlastními prostředky, nebo s využitím technických prostředků a služeb Společenství knihoven.

 

„Společenství knihoven“ jsou sdružení vytvořená Zastupovanými knihovnami zejména za účelem vytvoření základny pro technickou realizaci služby Elektronického dodávání dokumentů (Servisních středisek), kterou poskytují Koncovým uživatelům. Příkladem „Společenství knihoven“ může být například Virtuální polytechnická knihovna, e-PK Elektronická pedagogická knihovna, eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy.

 
 
Kdo je koncovým uživatelem služby EDD?
 
„Koncovým uživatelem“ se rozumí fyzická osoba, která na základě smlouvy se zastupovanou knihovnou využívá služeb EDD.
 
 
Na jaká díla se smlouva mezi DILIA a NK vztahuje?
 

„Díly“ se rozumějí díla literární, dramatická a vědecká, u kterých v okamžiku užití podle této smlouvy trvají majetková autorská práva. Díly se rozumějí i adaptace, dramatizace a překlady původních děl.

Za díla se nepovažují ta díla, u kterých v momentu jejich užití podle této smlouvy majetková autorská práva uplynula. Pro účely této smlouvy se za díla, u nichž lhůta trvání majetkových autorských práv uplynula, považují také díla, od jejichž zveřejnění uplynulo do konce kalendářního roku předcházejícího roku užití díla podle této smlouvy 100 či více let.

 
Upozorňujeme:

Oprávnění k užití děl elektronickým sdělováním je v kolektivní smlouvě omezeno na území České republiky! Služby EDD se proto na základě kolektivní smlouvy s DILIA neposkytují do zahraničí.

 
 
Jaké povinnosti plynou knihovnám z kolektivní smlouvy?
 
Z kolektivní smlouvy plynou Zastupovaným knihovnám (společenství knihoven) poskytující služby EDD čtyři základní povinnosti:
1.      poskytovat službu EDD v souladu s kolektivní smlouvou a Pravidly pro poskytování služeb EDD;
2.      zasílat povinné údaje o užití děl elektronickým sdělováním prostřednictvím FTP serveru NK;
3.      zaplatit autorům prostřednictvím DILIA autorskou odměnu za udělení licence k EDD ve výši uvedené v Sazebníku odměn;
4.     
informovat DILIA o autorech a jiných nositelích majetkových práv, kteří v souladu s § 101 odst. 9 AZ vůči knihovně vyloučí účinky kolektivní smlouvy.
 
 
Jakým způsobem má tedy knihovna postupovat, pokud poskytuje nebo hodlá poskytovat služby EDD?
 
Před zahájením poskytování služby je třeba, aby knihovna učinila tři kroky:
1.      Oznámila záměr poskytovat služby EDD Národní knihovně, odd. referenčních a meziknihovních služeb. NK poskytne knihovně podrobné informace o podmínkách poskytování služby EDD a kopii kolektivní smlouvy. Kontakt: reference@nkp.cz
2.      seznámila se s podmínkami licence na službu EDD a vytvořla podmínky pro dodržování „Pravidel pro poskytování služby EDD“.
3.      zpracovala „Knihovní řád služby EDD“ a „Smlouvu o užívání služby EDD mezi knihovnou a Koncovým uživatelem“ a zaslala tyto dokumenty DILIA k posouzení.
 
Upozorňujeme:

Zastupované knihovny jsou povinny poskytnout DILIA oba v bodě 3 uvedené dokumenty k posouzení alespoň 30 dnů před jejich předpokládaným vstupem v platnost. Pokud DILIA nesdělí Zastupované knihovně do 30 dnů své výhrady, má se za to, že předložené dokumenty jsou v souladu s touto smlouvou.

 
 
Jak bude prováděna úhrada autorských odměn?
 

Knihovny poskytující služby EDD se zavazují zasílat údaje o užití děl elektronickým sdělováním Národní knihovně prostřednictvím FTP serveru NK. Údaje požadované ve formuláři jsou povinné a knihovny odpovídají za jejich správnost.

 
Knihovny jsou povinny údaje o dílech užitých EDD zasílat jednou za čtvrtletí, vždy do 10. dne po konci čtvrtletí.
 

NK bude jednou za čtvrtletí tyto údaje o dílech užitých prostřednictvím služby EDD zasílat DILIA souhrnně za všechny zastupované knihovny (dále jen „hlášení“), a to vždy do konce měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byla díla užita.

DILIA na základě hlášení od NK vystaví daňový doklad přímo zastupované knihovně (společenství knihoven), a to do 21 dnů po doručení hlášení od NK. Zastupované knihovny odměnu uhradí na účet DILIA uvedený na daňovém dokladu a ve lhůtě splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení Zastupované knihovně.

 
Upozorňujeme:
Odměna stanovená podle Sazebníku bude při fakturaci navýšena o DPH v procentní výši dle příslušného právního předpisu.
 
 
Jakým způsobem má knihovna postupovat, pokud autor účinky kolektivní smlouvy vyloučí?
 

Upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 101 odst. 9 AZ mohou autoři udělení licence k veřejnému čtení vůči DILIA a Národní knihovně, resp. zastupovaným knihovnám vyloučit. Pokud nositel práv dílo nebo díla z hromadné smlouvy vyloučí, knihovny je nemohou bez jeho souhlasu užít. Tohoto institutu dosud nikdo nevyužil, jakmile se tak stane, bude na tomto místě k dispozici seznam autorů.

 
Nositel práv při vyloučení specifikuje jeho rozsah:
  • věcný - pro určité dílo, pro více děl, pro všechna díla
  • časový – na dobu určitou, na dobu neurčitou
 
Nositel práv tak může učinit zasláním podepsaného formuláře poštou na adresu DILIA nebo knihovny.
 

Zastupované knihovny jsou povinny DILIA informovat o autorech a jiných nositelích majetkových práv, kteří vyloučili účinky této smlouvy. Pokud tedy knihovna obdrží od nositele práv podepsaný formulář vyloučení, je povinna jej neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů od doručení, zaslat do DILIA.

 
Více informací Vám poskytne a Vaše případné dotazy zodpoví:
 

Eva Petrová

referentka - nakladatelé, knihovny

266 199 831
petrova@dilia.cz