Veřejná čtení v knihovnách

18.9.2018
Veřejná čtení v knihovnách

Informace pro autory o veřejných čteních v knihovnách.


Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. přinesla pro autory/ nositele práv i uživatele důležitou novinku – podle § 101 odst. 9 písm. g) je příslušný kolektivní správce oprávněn udílet licenci k užití děl tzv. veřejným čtením, jejichž účelem není dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu, a to i za nositele práv, které nezastupuje.
Tato úprava má praktický dopad zejména ve vztahu k veřejným čtením, které pořádají veřejné knihovny.
 
DILIA coby kolektivní správce práv autorů slovesných děl a Národní knihovna ČR uzavřeli proto smlouvu, kterou DILIA poskytuje veřejným knihovnám souhlas užít literární díla veřejným čtením, jehož účelem není dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu a Národní knihovna se zavazuje uhradit za knihovny paušální odměnu.

Tato odměna je na základě hlášení knihoven o veřejných čteních rozúčtována v rámci každoročního rozúčtování těm autorům / nositelům práv, jejichž díla byla veřejným čtením v knihovnách užita.

Jak je uvedeno výše, autoři literárních děl jsou v tomto případě DILIA zastupováni ze zákona. Pokud si autoři / nositelé práv z jakéhokoli důvodu nepřejí, aby některé jejich dílo, či všechna jejich díla spadala do režimu licencování veřejného čtení v knihovnách podle hromadné smlouvy mezi DILIA a Národní knihovnou, mohou účinky této smlouvy vyloučit pomocí formuláře, který je přiložen na konci tohoto článku.

Autor také může, např. v případě, že se bude veřejného čtení sám účastnit, sjednat s knihovnou individuální licenční smlouvu. I v tomto případě je ovšem nutné, aby o svém rozhodnutí DILIA informoval a režim udílení licence podle hromadné smlouvy na níže přiloženém formuláři vyloučil.

Smlouva s Národní knihovnou se týká jen takových veřejných čtení v knihovnách, jejichž účelem není dosažení hospodářského prospěchu. Tedy pokud bude knihovna pořádat veřejné čtení, při kterém bude např. vybíráno vstupné nebo bude  přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu dosaženo jinak, musí si sjednat licenci na toto čtení přímo s autorem nebo jiným nositelem práv k příslušnému dílu!

Za veřejné čtení v knihovně není dále považováno:

  • Čtení, které se uskuteční v rámci spolupráce se školami jako součást vyučování ve smyslu § 31, odst. 1 písm. c) autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., dále jen AZ), tj. užití díla „při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu".
  • Čtení pro zdravotně postižené podle ustanovení § 38 odst. 1 a 2 AZ
Více informací Vám poskytne a Vaše případné dotazy zodpoví:

Eva Petrová

referentka - nakladatelé, knihovny

266 199 831
petrova@dilia.cz