Rozdíl mezi opcí a výhradní licencí

9.3.2018
Rozdíl mezi opcí a výhradní licencí

Velmi často se stává, že divadla nerozlišují mezi pojmy opce a exkluzivita. Vzhledem k tomu, že rozdíl v užití těchto pojmů v praxi je obrovský, přinášíme vám stručný komentář k oběma výrazům. _uacct = "UA-490421-1"; urchinTracker();


Viděno očima praktika

Opce - termín používaný nejčastěji ve finančním či mezinárodním právu, jde o kontrakt, který pro kupujícího představuje právo a pro prodávajícího povinnost koupit nebo prodat v budoucnu určitou službu či produkt za předem sjednanou cenu.
    V divadelní praxi jde o jakési přednostní právo na vyjednávání o licenci na určitý titul. Užití opce je tedy výhodné zejména u titulů dosud nehraných (nově napsaných či přeložených her), kdy si divadlo zaoptuje určitý titul na určitou dobu a DILIA se zaváže, že s žádným dalším divadlem nebude jednat o uzavření licence. Divadlo může (ale nemusí) titul uvést, pokud jej uvede, často si rovnou připlatí i za výhradní licenci (exkluzivitu).

Výhradní licence (tj. exkluzivita) - v případě výhradní licence se autor (DILIA) zavazuje, že licenci neposkytne po určitou dobu žádnému jinému divadlu. Výhradnost může být sjednána pouze na určité teritorium (stát, kraj, obec), na určité užití (na divadle, v rozhlase, publikací aj.) či za splnění určitých podmínek (počet repríz za měsíc aj.).

Opci i výhradnost licence musí v případě zahraničních autorů DILIA sjednat se zahraniční agenturou a ne vždy jsou poskytnuty. Proto je zapotřebí o nich jednat s co největším předstihem. Mnoho divadel netuší, že se za tato přednostní a exkluzivní práva platí poplatek, který je buď nad rámec poplatku za licenci nebo je určena větší záloha. Chcete-li mít ale jistotu, že vámi "objevený" titul žádné jiné divadlo nenasadí dříve (či vůbec), určitě stojí za to jeden z instrumentů použít.
Mgr. Lukáš Matásek vedoucí divadelního oddělení
A co na to právník

OPCE
V případě opce autor resp. nositel autorských práv opční smlouvou poskytuje divadlu výhradní právo opce, tj. výlučné a přednostní právo a později podle licenční smlouvy i užít dílo. Toto právo opce spočívá v oprávnění divadla svým rozhodnutím zvolit (optovat) v opční lhůtě a za dohodnutých podmínek zda nabude účinnosti licenční smlouva (její smluvními stranami odsouhlasené znění). Účinnost licenční smlouvy nastává splněním odkládací podmínky, kterou je rozhodnutí divadla o kladné volbě (opci) nabytí účinnosti licenční smlouvy, a to dohodnutým způsobem a v dohodnuté lhůtě (obvykle doporučeným dopisem doručeným v opční lhůtě druhé smluvní straně). Nositel autorských práv se zavazuje, že po dobu platnosti opce neposkytne licenci k užití díla stanoveným způsobem žádné třetí osobě. Neuplatní-li divadlo své právo opce dohodnutým způsobem a ve sjednané lhůtě, má se za to, že je nevyužil a nemůže se jej domáhat. Poskytnutí práva opce se obvykle sjednává za úplatu tzv. opční poplatek. V opční smlouvě lze sjednat i možnost prodloužení opčního období, obvykle je podmíněno zaplacením dalšího opčního poplatku na toto další období.

VÝHRADNÍ LICENCE V případě výhradní licence autor resp.nositel autorských práv nesmí poskytnout licenci třetí osobě (jinému divadlu) a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil. Smlouva, kterou autor resp. nositel autorských práv poskytne třetí osobě licenci v době, kdy trvá výhradní licence nabyvatele k témuž způsobu užití, je neplatná, ledaže nabyvatel výhradní licence k uzavření takové smlouvy udělí písemný souhlas.     Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora resp. nositele autorských práv, může autor/nositel autorských práv od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že nevyužívání nebo nedostatečné využívání licence je způsobeno okolnostmi převážně spočívajícími na straně autora/nositele autorských práv.

ROZDÍL Zásadním rozdílem mezi opcí a výhradní licencí je v tom, že v prvním případě-opce, práva a povinnosti z licenční smlouvy vzniknou (licenční smlouva nabývá účinnosti) až v okamžiku, kdy se divadlo rozhodne a optuje vznik těchto práv a povinností. Pokud však divadlo práva opce nevyužije, ke vzniku práv a povinností vyplývající z licenční smlouvy nedochází. Ve druhém případě již dochází ke vzniku práv a povinností mezi nositelem autorských práv a divadlem uzavřením resp. účinností licenční smlouvy, přičemž právo dílo užít dle poskytnuté licence má pouze divadlo, neboť nositel autorských práv nesmí poskytnout licenci třetí osobě (jinému divadlu) a je povinen se i sám zdržet výkonu práva dílo tímto způsobem užít.   Mgr. Monika Gunawanová Právní oddělení

O rozdílu mezi opcí a výhradní licencí pojednává tento komiks.