Pro autory – informace o novele autorského zákona

31.8.2017
Pro autory – informace o novele autorského zákona

V dubnu tohoto roku po letech příprav vstoupila v účinnost novela autorského zákona č. 102/2017 Sb. Novela autorského zákona přinesla řadu změn oproti nové úpravě. Tato novela kolektivním správcům mimo jiné ukládá také povinnost informovat nositele práv o změnách právní úpravy uvedených níže.


Tento souhrn změn je jen zlomkem nové úpravy, která se na praxi DILIA vztahuje, jde o úpravu, jež se týká výlučně právních vztahů DILIA a zastupovaných autorů a nositelů práv.

Pro autory a nositele práv těmito změnami nevzniká žádná povinnost, zákonodárce pouze v důsledku implementace směrnice požaduje, aby kolektivní správce nositele práv informoval o implementaci příslušné směrnice EU (směrnice o kolektivní správě) a o související změně dosavadní české právní úpravy.

Jde o následující změny:

  • nositel práv může svěřit kolektivnímu správci výkon kolektivní správy svých práv, kategorií práv nebo druhů děl pro území podle svého výběru, bez ohledu na to, kde má kolektivní správce sídlo, a pokud jde o nositele práv, bez ohledu na jeho státní příslušnost, bydliště nebo sídlo.
  • nositel práv má mít ve smlouvě možnost určit každé právo nebo kategorii práv či druh děl, jejichž výkon a správu kolektivnímu správci touto smlouvou svěřuje.
  • nositel práv může poskytovat oprávnění k výkonu práv, kategorií práv nebo druhů děl, jde-li o užití nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to i v případě, že plnou správu příslušného práva, kategorie práv, druhů děl nebo jiných předmětů ochrany svěřil kolektivnímu správci. O poskytnutí takového oprávnění je povinen příslušného kolektivního správce předem informovat.
  • nositelé práv jsou oprávněni odvolat zcela nebo zčásti pověření k výkonu kolektivní správy všech nebo některých jím nebo tímto zákonem kolektivnímu správci svěřených práv, kategorií práv nebo druhů děl pro území podle svého výběru, a to písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Toto odvolání se stane účinným s koncem účetního období, v němž je výpověď podána. 
  • do okamžiku vypořádání všech nároků nositele práv z výkonu kolektivní správy po ukončení pověření podle předchozího bodu zůstávají jeho prakticky veškerá práva, zejm. právo na informace, rozúčtování odměn atd., ve vztahu ke kolektivnímu správci nedotčena (konkrétní práva citovaná autorským zákonem viz jeho § 97b, 99a až 99e, 99j, 100b a 101g). 
  • kolektivní správce nesmí omezovat práva nositelů práv uvedená v předchozích dvou bodech tím, že bude požadovat, aby byl výkon kolektivní správy práv nebo kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany, v rozsahu ukončení pověření podle odstavce 6, svěřen jinému kolektivnímu správci.

V podrobnostech viz § 97a autorského zákona po novele.

DILIA v souvislosti s novou úpravou připravila aktualizovanou verzi smlouvy o pověření výkonem kolektivní správy. Aktuální smlouvy jsou nadále platné a účinné a není třeba je měnit.

V případě dotazů jsme vám v DILIA plně k dispozici na níže uvedených kontaktech:

Alena Novotná

literatura/audio

266 199 815
novotna@dilia.cz

Radka Pacáková

audiovize

266 199 825
pacakova@dilia.cz