Pro autory

Vyzýváme všechny autory a jejich dědice, kteří ještě nejsou evidování v kolektivní správě, aby se přihlásili o své nároky. Více informací jak se do kolektivní správy přihlásit naleznete v článku níže.

Pro vyplnění ohlášek využijte Portál DILIA.

Portál DILIA

Všeobecné informace 

Kolektivní správa je zastupování nositelů autorských práv při výkonu jejich majetkových autorských práv. Jejím účelem je zejména společná ochrana těchto práv v situacích, kdy zákon výkon těchto práv výhradně prostřednictvím kolektivního správce přímo ukládá (např. kabelový přenos) nebo pokud je jejich hromadný výkon účelný (např. rozhlasové vysílání).

DILIA vykonává kolektivní správu zejména pro nositele práv k dílům literárním a vědeckým, audiovizuálním a audiovizuálně užitým.

Kompletní přehled druhů děl, jejichž autory DILIA v rámci kolektivní správy zastupuje, naleznete zde

Povinná kolektivní správa

DILIA vykonává majetková práva k těmto povinně kolektivně spravovaným právům:

  • Právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu
  • Právo na užití díla kabelovým přenosem
  • Právo na přiměřenou odměnu za pronájem díla
  • Právo na odměnu za půjčování díla v knihovnách a vzdělávacích zařízeních

Jedná se o práva, která nositelé práv mohou vykonávat jedině prostřednictvím kolektivního správce. Nemohou je tedy nikomu ani smluvně postoupit. V ČR odměny pro autory výše uvedených druhů děl vybírá výhradně DILIA.

Dobrovolná kolektivní správa

Jde o zastupování nositele práv kolektivním správcem nad rámec výše uvedených povinně kolektivně spravovaných práv. DILIA vykonává dobrovolnou kolektivní správu na základě „Smlouvy o zastupování při výkonu dobrovolné kolektivní správy“. V rámci dobrovolné kolektivní správy pak udílí za zastupované nositele práv tzv. hromadnou smlouvou uživatelům licenci a vybírá od nich licenční odměny, které pak nositelům práv za užití jejich děl vyplácí.

Přehled práv, které DILIA aktuálně pro nositele práv vykonává v rámci dobrovolné kolektivní správy, najdete zde.

Agenturní zastupování

Je třeba rozlišovat výkon kolektivní správy DILIA a agenturní zastupování DILIA. Základní rozdíl oproti kolektivní správě je v tom, že autor individuálně rozhoduje o veškerém užití i s ním souvisejících náležitostech (včetně výše odměny). DILIA ve vztazích s uživateli figuruje coby zástupce nositele práv a v rámci rozsahu zmocnění pro něj dojednává licenční podmínky a inkasuje pro něj od uživatelů odměny. Pokud máte zájem o tento druh zastupování, obraťte se na příslušná oddělení agentury DILIA.

Členství v DILIA

DILIA je spolek autorů a dalších nositelů autorských práv. Členem DILIA se může stát nositel práv na základě žádosti o členství. Členství ve spolku je však nutno odlišit od zastupování, ať již v rámci kolektivní správy či agentury. Samotné členství v DILIA nezakládá žádný smluvní vztah s DILIA, a naopak uzavřením smlouvy o zastupování se nositel práv nestává automaticky členem spolku. Více informací o členství včetně formuláře žádosti o členství naleznete v sekci „O nás“.

Rozúčtování

Odměny vybrané při výkonu kolektivní správy DILIA rozděluje mezi nositele práv, kteří uzavřeli Smlouvu o zastupování při výkonu dobrovolné kolektivní správy nebo podepsali "Přihlášku k evidenci" za účelem výkonu povinně kolektivně spravovaných práv.

Nositelé práv mají po podpisu smlouvy, resp. přihlášky k evidenci prakticky jedinou povinnost: hlásit DILIA jimi zveřejněná díla do evidence kolektivní správy pomocí tzv. „ohlášek“.

Upozorňujeme: Autorská odměna může být nositeli práv za daný kalendářní rok vyplacena pouze v případě, že autorská díla byla nositelem práv řádně ohlášena nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který dochází k vyúčtování odměn.

Vybrané odměny lze podle přesnosti identifikace dělit na:

  • odměny adresné, při jejichž výběru je zřejmé, za užití kterých konkrétních děl byly vybrány. Odměna náleží konkrétním nositelům práv. Jedná se např. užití děl rozhlasem, veřejným čtením v knihovnách apod.
  • odměny neadresné, které nelze přiřadit k užití konkrétních děl. Tyto odměny se rozúčtovávají podle pravidel stanovených v Rozúčtovacím řádu jednou ročně, vždy k 30.6. následujícího roku. Jedná se zejména o tzv. náhradní odměny vybrané DILIA v rámci povinné kolektivní správy (viz výše).

Podrobnosti rozdělování vybraných odměn upravuje Rozúčtovací řád DILIA, který schvalují členové DILIA na Valné hromadě DILIA. 

Zpětné vyúčtování

Nositelé práv, kteří v minulosti nebyli zastupováni DILIA pro výkon kolektivní správy, dostanou od DILIA, po podpisu smlouvy, respektive přihlášky k evidenci a po řádném ohlášení děl, vyúčtování svého podílu na odměnách z povinné kolektivní správy, vybraných DILIA v průběhu posledních tří let.

Pokud ještě nejste v kolektivní správě DILIA evidováni a ani zde nemáte registrována Vaše díla, neotálejte tedy a přihlaste se o své odměny!

DILIA nově pro nositele práv připravila snadný způsob uzavření smlouvy o zastupování při výkonu dobrovolné kolektivní správy prostřednictvím Internetu.

 

Pro registraci na webový portál a uzavření smlouvy klikněte zde

Pokud jste již registrováni a chcete zkontrolovat zadané údaje či ohlášky, stačí se prihlásit na portál.

Zde naleznete více informací o způsobu ohlášování děl.

 

S uzavřením smlouvy a dalšími dotazy Vám rády pomohou:

Alena Novotná

literatura/audio

266 199 815
novotna@dilia.cz

Radka Pacáková

audiovize

266 199 825
pacakova@dilia.cz